Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт за 2012 рік


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Зміст

Річна інформація
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента: fb_perspektiva.proemitent.info
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації. Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі - «Компанія») зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Спочатку Компанія була створена як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстроване Виконкомом Дніпропетровської міської ради 23 серпня 2005р. Далі компанію було перетворене у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року). 06 серпня 2009 року згідно рішень Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/08/03-01 від 03 серпня 2009 року) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» перетворене у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА».
     

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівААБ №957236
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93, 373-95-94
      Види діяльності за КВЕД на кінець звітного періоду:
      66.11 – Управління фінансовими ринками;.
      62.02 – Консультування з питань інформатизації;
      62.09 – Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
      63.11 – Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
     
      Основною метою діяльності Біржі є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами Біржі.
      Біржа створена без мети отримання прибутку.
      Стратегія бізнесу:
      У 2012 році Біржею було забезпечено низку заходів, спрямованих на мінімізацію неефективних витрат та збільшення доходів.
      За наслідками 2011 року Біржа отримала валовий прибуток у розмірі 1051 тис. грн., 863 тис.грн., що перевищує аналогічний показник попереднього року на 21,7%.
      У 2012 році спостерігалося незначне збільшення за рік активів підприємства (на 46 тис.грн., або 0,09% активів). Через збільшення власного капіталу за наслідками отримання позитивного результату від фінансово-господарської діяльності, було підвищено фінансову автономію підприємства: частка власного капіталу в пасивах Біржі станом на кінець 2012 року складає 99,69%.
      Активи Біржі складені насамперед довгостроковими фінансовими інвестиціями на суму 49,7 млн.грн., що становить 99% активів.
      Необхідність вкладення у зазначені вище активи, вартість яких важко піддається однозначному ринковому визначенню і може призвести до негативних фінансових наслідків (як це мало місце у 2010 році), пов’язана із забезпеченням підвищення інвестиційної привабливості Товариства та диверсифікації послуг клієнтам. Серед таких активів, є зокрема частки в активах ТОВ «БІТ-ПРОДАКШН» та ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ», що надають ІТ-послуги не тільки Біржі, але й широкому колу учасників фінансового ринку.
      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності Біржі у 2012 році є очікуваними та стабільними через підтримання базових чинників конкурентоспроможності на національному біржовому ринку:
      - проведення розрахункiв гарантоване за принципом DVP через всі депозитарiї: які функціонують в Україні (ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Нацiональний банк України як депозитарій державних цінних паперів). Це дозволяє залучити до біржових торгів емітентів, незалежно від обслуговуючого його депозитарію,
      - постiйна диверсифiкацiя видiв ринків;
      - технологiчне лiдерство в сфері оптимiзацiї програмного забезпечення учасників бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгів;
      - забезпечення електронного документообiгу мiж учасниками бiржових торгів, депозитаріями, платіжною організацією із використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів та ін. Більш детально про зміни у господарській діляьності можно ознайомитись у Розділі 15 Звіту.
     
     
     

 

      Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., була вперше підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, як це і зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2012 р. або пізніше.
      При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 1січня 2012 р. - дату переходу Компанії на МСФЗ. У фінансовій звітності проведені коригування при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2012 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., яка була складена відповідно до (НП(С)БО).
     
      Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за результатами 2011р. - 863 тис. грн., 2010р. - 846 тис. грн., 2012р. - 1051 тис.. грн. Адміністративні витрати за результатами 2011р. - 849 тис. грн., 2010р. - 1057 тис. грн., 2012р. - 1037 тис.. грн. Всього активів за результатами 2011р. - 50158тис. грн., 2010р. - 50212 тис. грн., 2012р. - 50195 тис. грн. Всього пасивів за результатами 2011р. - 50158 тис. грн., 2010р. - 50212 тис. грн., 2012р. - 50195 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів за результатами 2011р. - 50018 тис. грн., 2010р. - 50001 тис. грн., 2012р. - 50039 тис. грн.
     
      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника 2012 2011 2010
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1051 863 846
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 0 0 0
Валовий прибуток (збиток) 1051 863 846
Інші операційні доходи 0 87 0
Адміністративні витрати 1037 849 1057
Витрати на збут 0 0 0
Інші операційні витрати 10 117 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток (збиток) 4 -16 -211)
     інші доходи 49692 50960 20240
     інші витрати 49647 50918 21793
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток (збиток) 49 26 -1764
Податок на прибуток від звичайної діяльності 21 16 6
Чистий прибуток (збиток) 28 10 -1770
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00001 0.0000034 -0.00040
Всього активів, у т.ч. 50195 50149 50212
Оборотні активи 5346 321 358
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 24 19 20
Необоротні активи 44848 49826 49773
Всього пасивів, у т.ч. 50195 50149 50212
Зобов`язання      
     поточні зобов`язання 156 138 211
     довгострокові зобов`язання 0 0 0
Забезпечення наступних витрат та платежів 0 0 0
Власний капітал      
     статутний капітал 50000 50000 50000
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 0 0 0
     резервний капітал 0 0 0
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 39 11 1
Розрахункова вартість чистих активів 50039 50011 50001

 

Розділ IІ. Фактори ризику

 

      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Біржі (що є ймовірним з огляду на поступове зростання статутного капіталу Біржі в останні роки) та відмови акціонера від придбання пропорційної частки капіталу; ризик може бути компенсовано внаслідок зростання вартості (біржового курсу) належного йому пакету акцій (за 2012 рік біржовий курс акцій Біржі зріс з 0,1975 до 0,235 грн., тобто на 19%) та достатньою ліквідністю для продажу акцій (наразі виглядає цілком реально, з огляду на лістинговий характер акцій та, відповідно, високу ліквідність біржового обігу), тим більше, що переважна частина акціонерів є членами біржі, тобто операції з продажу належного пакету акцій не будуть для них пов’язані із додатковими витратами на оплату комісійних торговцю цінними паперами;
      - обмеження виплати дивідендів за емітента – ризик не може бути мінімізовано з огляду на існуюче нормативне регулювання, що не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, - наразі цей ризик виглядає малоймовірним;
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів – ризик мінімальний через існування Біржі у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів. З політикою і практикою емітента у сфері корпоративного упралвління можна ознайомитись у Розділі 12 цього звіту.
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат неризидентам - нормативне регулювання не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - біржа неприбуткова організація
      Інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав Товариством не визнавались.

 

      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента включають:
      - зростання рівня конкуренції на біржовому ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів (внаслідок злиття російських бірж ММВБ та РТС, що володіють значними пакетами акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» відповідно), що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходів (хоча поки що ринкова частка Біржі має тенденцію до зростання) – ризик може бути мінімізований винятково через підвищення конкурентних переваг (впровадження більш ефективних нових технологій та фінансових інструментів, залучення емітентів та торговців цінними паперами, партнерські програми з міжнародними біржами), залучення додаткових коштів від стратегічного інвестора для збільшення статутного капіталу з метою подальшого розвитку;
      - нерентабельність – ризик ймовірний через наявність збитків у 2010 році (-1,77 млн.грн.) та мінімальні прибутки у 2011-2012 роках, але може бути мінімізований внаслідок зниження неефективних витрат; крім того, можна очікувати подальшого зростання доходів від організації торгів на Біржі строковими контрактами та розширення обігу боргових цінних паперів (державних та корпоративних облігацій);
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Біржі, що у прогнозованих на 2013 рік умовах (ймовірно низький інтерес інвесторів до придбання пайових фінансових інструментів емітентів з країн, що характеризуються низьким рівнем розвитку фондового ринку) може бути пов’язане із певними складнощами.
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента - ризик відсутній, відповідно до Звіту про фінансові результати, рядок 040 станом на 31.12.2012р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0 тис. грн.
      За рік, що скінчився 31.12.2012р. витрати, пов’язані з наданням послуг Компанією відображені як адімністративні витрати.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) ризик мінімальний, оскільки ПАТ "ФБ" Перспектива" дотримується Ліцензійних умов провадження даного виду діяльності.
      - неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності - ризик мінімальний.Біржа використовує сучасне обладнання та програмне забезпечення.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент. Біржа не виступає стороною у будь-яких судових процесах.
      -екологічні ризики відсутні. Діяльність Біржі не впливає на навколишнє середовище
     
      Інші фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента не визнавались

 

      В своїй діяльності Товариство може також наражатися на операційний, правовий та інвестиційний ризики (останній пов'язаний насамперед із необхідністю вкладення у активи, вартість яких важко піддається однозначному ринковому визначенню, але які необхідні для підвищення інвестиційної привабливості Біржі та диверсифікації послуг клієнтам. Серед таких активів, є частки ТОВ «БІТ-ПРОДАКШН» та ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ», що надають ІТ-послуги не тільки Біржі та іншим складовим її інфраструктури, але й широкому колу професійних учасників фондового ринку).
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України та приведення Правил та інших внутрішніх документів Біржі у відповідність до діючого законодавства,
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення,
      - автоматизація роботи з архівами Біржі, резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів, дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів автоматизованої системи (далі – АС) Біржі, виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення, можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій;
      - використання електронного документообігу;
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - контроль проведення розрахунків за біржовими договорами за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment),
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi політичні та макроекономічні фактори ризику:
      Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:
      З 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 21%
      З 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 19%
      На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з 1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі, що може негативно вплинути на активність учасників біржових торгів та можливості емітентів щодо залучення інвестицій - мінімізація ризиків зазначеної категорії забезпечується шляхом впровадження в біржовий обіг нових фінансових інструментів, зокрема таких, які є найбільш привабливими у кризових умовах – строкових контрактів, які мають на меті страхування (хеджування) ймовірних несприятливих коливань цін базових активів;
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання процедур організації біржової торгівлі, клірингу та розрахунків на виконання зобов’язань за укладеними на біржі договорами – для мінімізації зазначеного ризику Біржа впроваджує низку заходів, спрямованих на побудову надійної та ефективної моделі клірингу і розрахунків в Україні та врегулювання законодавства в сфері біржової діяльності.
      Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансових інструментів коливатиметься із-за зміни курсів обміну. За рік 2012 року курс ЄВРО коливався в коридорі, нижня межа якого становила 9.662738 грн./ЄВРО, а верхня – 10.745306 грн./ЄВРО. Ризик незначний.
      Більш детально про ризики, на які наражаються учасники Біржі та про заходи з їх мінімізації можна ознайомитися у Розділі Звіту "Звіт про корпоративне управління"*
      Інші окрім ризики зазначених вище не визнавались.
     

 

      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФБ "Перспектива", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
      Ризики на які наражаються учасники Біржі:
      Видами Ризиків, на які в своїй діяльності наражаються Учасники Біржових торгів під час укладання Договорів та при виконанні зобов’язань за ними, є основний, системний, ринковий, операційний, правовий, кредитний Ризики та Ризик ліквідності.
      Основний Ризик – ризик того, що Учасник Біржових торгів, що уклав Договір, не виконає своїх зобов’язань за цим Договором.
      Для виключення основного Ризику розрахунки за наслідками Біржових торгів здійснюється між Учасниками Біржових торгів та/або Платіжною організацією в якості Центрального контрагента виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» на підставі Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів. При цьому Центральний контрагент приймає на себе основний Ризик.
      Системний Ризик - Ризик того, що неспроможність одного з Учасників Біржових торгів (його Клієнтів) або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання за Договорами призведе до нездатності інших Учасників Біржових торгів або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання у повному обсязі.
      Для мінімізації системного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • розрахунки за Договорами здійснюються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;
      • Платіжна організація в якості забезпечення виконання зобов’язань за Договорами використовує кошти на рахунках Учасників Біржових торгів, відкритих в Платіжній організації, або інші Активи, надані Учасником Біржових торгів у забезпечення для повного виконання своїх зобов’язань;
      • при здійсненні Клірингу та розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржових торгах в якості Центрального контрагента виступає Платіжна організація;
      • створюється система Доступу до укладення Учасниками Біржових торгів (їх Клієнтами) Договорів на різних Ринках, коли Неплатоспроможність будь-якого Учасника Біржових торгів не призводить до кредитних Ризиків та Ризиків ліквідності інших Учасників Біржових торгів.
      Ринковий ризик - Ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів в обігу.
      Для мінімізації ринкового Ризику здійснюються наступні заходи:
      • Біржею застосовується дисконт до ринкової вартості Додаткового забезпечення;
      • застосовується процедура внесення Компенсаційного внеску на Ринку РЕПО.
      Особливості мінімізації ринкового Ризику на Строковому ринку викладено Правилами Біржі щодо торгів на Строковому ринку.
      Операційний Ризик - Ризик того, що операційні помилки персоналу, порушення правил електронного документообігу, помилки програмного забезпечення або технічні несправності спричинять помилки при укладанні Договорів або посилять кредитний Ризик або Ризик ліквідності.
      Для мінімізації операційного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Біржових торгів вимог Регламенту ЦСК, дотримання технології роботи та діючих інструкцій роботи АС Біржі з іншими компонентами та складовими АС Біржі на Біржових торгах;
      • автоматизація роботи з архівами Біржі. Можливість ознайомлення з будь-якою потрібною архівною інформацією протягом терміну її зберігання (у цьому разі виконуються лише операції з перегляду, пошуку та формування вихідних документів);
      • резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів;
      • дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів АС Біржі;
      Мінімізація операційних Ризиків здійснюється за рахунок використання АС Біржі, застосування якої передбачає перевірку:
      • відповідності АС Біржі вимогам відповідних стандартів;
      • виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення.
      За допомогою програмно-технічних засобів АС Біржі на Біржових торгах забезпечується:
      • хронологічне та систематичне відображення всіх операцій в Клірингових реєстрах на підставі первинних документів;
      • своєчасне та повне відображення всіх операцій на Позиційних рахунках Учасників Біржових торгів (їх клієнтів) на Біржі;
      • взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку;
      • можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій.
      Програмно-технічні засоби АС Біржі забезпечують:
      • доступ з робочого місця Підписувача лише до тієї інформації, що потрібна Підписувачу для безпосереднього виконання його обов'язків;
      • можливість докладного попереднього аналізу всієї вхідної інформації до часу її відображення в обліку;
      • надання Підписувачам повідомлення про наявність викривленої та/або суперечливої інформації;
      • прийняття Підписувачем правильного рішення про те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке - достовірним;
      • неможливість ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела;
      • автоматичне присвоєння АС Біржі кожній операції унікального ідентифікаційного номера (цей номер фіксується в Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів);
      • надійність та здатність до швидкого відновлення робочого процесу в разі виникнення технічних збоїв. Наявність резервного накопичення та зберігання всієї інформації для забезпечення відновлення роботи Учасника Біржових торгів унаслідок виникнення надзвичайних ситуацій;
      • відповідність вимогам інформаційної безпеки у відповідності з Розділом 23 цих Правил.
      Правовий Ризик - Ризик недостатності правового регулювання або зміна положень або нормативно-правових актів, що спричинять виникнення чи збільшать основний, системні та кредитні Ризики або Ризик ліквідності.
      Для мінімізації правового Ризику Біржа здійснює такі заходи:
      • постійно проводить моніторинг змін до законодавства України та приводить ці Правила у відповідність до діючого законодавства;
      • контролює неухильне виконання Учасниками Біржових торгів вимог цих Правил щодо оформлення договірних відносин;
      • аналізує спірні питання, які виникають у процесі проведення Біржових торгів, щодо неадекватності цих Правил, внутрішніх нормативних документів Біржі з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог;
      • забезпечує ефективний механізм вирішення спорів;
      • погоджує ці Правила з Платіжною організацією.
     
      Ризик ліквідності - Ризик того, що Платіжна організація або Учасник Біржових торгів (його Клієнт) не матиме достатньо Активів для виконання своїх зобов'язань у повному обсязі у визначений час, але він зможе їх виконати в інший час у майбутньому.
     
      Кредитний Ризик - Ризик того, що Біржа, Платіжна організація або Учасник Біржових торгів не зможе повністю виконати свої зобов'язання в конкретний момент часу або у майбутньому.
     
      Для мінімізації кредитного Ризику та Ризику ліквідності, які виникають при клірингу та розрахунках на виконання зобов'язань за Договорами, здійснюються такі заходи:
      • обов’язковою умовою договору з Платіжною організацією є відкриття Платіжною організацією рахунків в Членів Платіжної системи для здійснення операцій, пов’язаних із наданням послуг з переказу коштів;
      • Учасниками Біржових торгів, що відкрили рахунки у Платіжній організації, забезпечується дотримання режиму функціонування рахунків, визначеного Платіжною організацією;
      • Платіжна організація забезпечує достовірну, своєчасну та повну інформацію щодо наявності Грошового ліміту у Учасників Біржових торгів;
      • Платіжна організація обмежує перелік власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання, виключно розміром власного капіталу Платіжної організації;
      • Платіжна організація забезпечує дотримання вимог законодавства України щодо термінів переказу коштів у відповідності з укладеними договорами;
      • Платіжна організація забезпечує Біржу інформацією щодо Грошового ліміту у відповідності до п. 13.7 цих Правил.
     
      В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

 

      Спочатку Компанія була створена як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстроване Виконкомом Дніпропетровської міської ради 23 серпня 2005р. Скорочене ТОВ "ТІС "Перспектива"
      06 серпня 2009 року згідно рішень Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/08/03-01 від 03 серпня 2009 року) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» перетворене у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА». Попередня повна назва: Відкрите акціонерне товариство "Фондова Біржа "Перспектива", скорочене найменування: ВАТ "ФБ"Перспектива"
      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ, 957236
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93, 373-95-94
      Електронна поштова адреса емітента se_perspektiva@fbp.com.ua
      Веб-сайт емітента fbp.com.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Адреса в мережі інтернет, на якій додатково розкривається інформація про емітента fb_perspektiva.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 4 роки 11 місяців
      Термін діяльності Біржі не обмежується

 

      11 травня 2006 р. – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно–інформаційна система «Перспектива».
      03 квітня 2007 р. – на ТОВ «ТІС «Перспектива» апробовані перші в Україні активні торги за технологією Ринку Заявок
      29 січня 2008 р. – здійснена державна реєстрація ВАТ «Фондова біржа «Перспектива», яке стало правонаступником ТОВ «ТІС «Перспектива».
      06 березня 2008 р. – Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації зареєстрував центр сертифікації ключів та вніс ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» до Реєстру суб'єктів – засвідчувальних центрів зареєстрованих та неакредитованих центрів сертифікації ключів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом.
      14 березня 2008 р. – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ВАТ «Фондова біржа «Перспектива».
      30 червня 2009 р. – проведено перші грошові розрахунки за наслідками торгів на ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» через внутрішньодержавну небанківську платіжну систему «Розрахункова фондова система».
      29 липня 2009 р. – Центр сертифікації ключів ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» набув статусу Акредитованого центру сертифікації ключів.
      24 грудня 2010 р. – Центр сертифікації ключів ПАТ “Комунікаційний фондовий центр”, створений шляхом перетворення та виділення зі складу Біржі, отримав статус акредитованого ЦСК.
      05 серпня 2010 р. – здійснена державна реєстрація ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».
      04 листопада 2010 р. – акції ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» включені до біржового реєстру.
      31 січня 2011 р. – розпочато реалізацію спільного проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», метою якого є сприяння розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні через створення механізмів (інструментарію та платформи) їх сек`юритизації.
      16 березня 2011 р. – між Міністерством фінансів України та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цінних паперів до біржових торгів та включення до біржового реєстру.
      16 червня 2011 року – створено Товарну біржу «Перспектива-Коммодіті», яка використовує торговельні та розрахункові технології, відпрацьовані ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», на товарному біржовому ринку
      18 серпня 2011 р. – зареєстровано Правила строкового ринку ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та специфікації строкових контрактів на Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Індекс UIRD), на індекс Українських облігацій (Індекс UB), на поставку ОВДП; погоджена Методика індексу Українських облігацій.
      За даними Товариства протягом 2012р. було виконано наступні значні правочини не пов’язані з основною діяльністю:
      Договір№ 12/11/20-01Від 20.11.12 Продажа долі ТОВ «Юніверсал секьюрітіз» 16,996 млн. - 34% Загальні збори акціонерів Товариства
      Договір№12/11/20-01 від 20.11.12 Продажа долі ТОВ «Біт Продакшн» 27,736 млн. – 55,47% Загальні збори акціонерів Товариства
      Договір№12/11/22-01 від 22.11.12 Покупка долі ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз» 16,996 млн. – 34% Загальні збори акціонерів Товариства
      Договір№12/11/22-01 від 22.11.12 Покупка долі ТОВ «Біт Продакшн» 27, 734 млн. – 55,47% Загальні збори акціонерів Товариства
      Планів щодо злиття, приєдання, поділу, виділу не має. Усі значні правочини погоджуються або Біржовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів в залежності від суми правочину. Процедур банкрутства не було.

 

      Органiзацiйна структура Бiржi має наступнi складовi:
      Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);
      Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);
      Директор (пiдпорядкування: заступник директора з розвитку, головний бухгалтер, відділ з організації торгівлі на ринку цінних паперів, відділ забезпечення клірингу та розрахунків, юридичний відділ, відділ інформаційних технологій,фінансовий відділ, адміністративний відділ). У порівнянні з попереднім звітним роком організаційна структура доповнилась відділом забезпечення клірингу та розрахунків, фінансовим відділом, вилучено самостійний підрозділ відділ з розвитку бізнесу.
      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" має наступні органи: Загальні збори акціонерів, Біржова Рада, Ревізійна комісія (Ревізор), Директор. Ревізором Товариства є
      Орєхова О.О. Голова біржової Ради - Мілюшко Е.І., член Біржової ради Шевчук К.Д., член Біржової ради - Фещенко Н.А. З компетенцією органів управління Біржі можна ознайомитися у Статуту ПАТ "ФБ" Песрпектива" на сайті fb_perspektiva.proemitent.info.
     
      Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 011 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50 039 тис. грн.
      Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду збільшився.

 

      Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основні види діяльності за КВЕД:
      66.11 – Управління фінансовими ринками;.
      62.02 – Консультування з питань інформатизації;
      62.09 – Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
      63.11 – Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
      Основним видом дiяльностi Бiржi є здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) відсоткові строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.
      Бiржа системно пiдходить до впровадження процедур, що мiнiмiзуюють ризики невиконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахункiв за принципом Delivery vs Payment (DVP). Також ризики зменшуються за рахунок збереження конфiденцiйностi iнформацiї щодо укладених на Бiржi договорiв внаслiдок впровадження мiж учасниками бiржових торгiв електронного документообiгу.
      Аналогічно до світових лідерів біржового ринку, основні доходи Біржа отримує не за допуск цінних паперів та доступ брокерів до торгів, а заробляє передусім на вартості трансакцій. Для цього біржа впроваджує тарифні, технологічні та організаційні заходи щодо стимулювання збільшення кількості трансакцій. Протягом 2012 року на біржі було укладено та виконано 30,8 тис біржових договорів щодо цінних паперів та 5 685 тис строкових контрактів.
      Крім того, певну частку доходів Біржа отримує від організації первинного розміщення та аукціонів з продажу цінних паперів. Протягом 2012 року на Біржі було розміщено облігації значного кола банків та компаній, в т.ч. державних на загальну суму 11,90 млрд грн., що забезпечило лідерство Біржі на ринку первинного розміщення цінних паперів (частка Біржі в загальному обсязі розміщень на фондових біржах становила 48,7%).
      ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ? За рік, що скінчився 31 грудня, інші операційні прибутки та збитки (нетто) включають:
      2012
      Інші операційні прибутки
      Отримані штрафи -
      Прибуток від продажу виробничих запасів -
      Інші операційні прибутки -
      Всього інших операційних прибутків -
      Інші операційні збитки
      Втрати від знецінення виробничих запасів -
      Визнані штрафи та пені 6
      Збитки від курсових різниць -
      Відрахування на утримання холдингової компанії (Примітка___) -
      Інші 4
      Всього інших операційних збитків 10
      Разом (10)
      Інші операційні прибутки відсутні. Збитки включають витрати на штрафи, та витрати на сумнівні та безнадійні борги.
      ІНШІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рік, що скінчився 31 грудня, інші прибутки включають:
      2012
      Прибутки від продажу фінансових інвестицій
      Дохід від продажу 49692
      Собівартість продажу 49647
      Всього 45
      Прибутки від продажу основних засобів
      Дохід від продажу -
      Собівартість продажу -
      Всього -
      Разом 45
     
      Емітент здійснює свою діяльність на території України. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 31.12.2012р. відповаідно до Звіту про фінансові результати 0 тис. грн. За рік, що скінчився 31.12.2012р. витрати, пов’язані з наданням послуг Компанією відображені як адміністративні витрати.

 

      Біржа займає провідні позиції на біржовому ринку України за низкою показників, наведених у таблиці, та демонструє позитивну динаміку розвитку.
     
      Показники 2010 рік 2011 рік Зростання за рік 2012 рік Зростання за рік
      Кількість членів біржі 100 113 +13,0% 108 -4,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку 13,1% (4) 15,4% (3) +1,8% 16,7% (3) +1,3%
     
      Кількість фінансових інструментів в біржовому списку 92 177 +92,4% 383 +116,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку 6,4% (3) 8,1% (3) +1,7% 12,9% (2) +4,8%
     
      Кількість ЦП в біржовому реєстрі 28 58 +107,1% 148 +155,2%
      Частка (місце) на біржовому ринку 7,1% (4) 11,4% (3) +4,3% 27,0% (2) +16,6%
     
      Загальний обсяг торгів, млн. грн. 36 649,58 79 070,31 +115,7% 146 007,09 +84,7%
      Частка (місце) на біржовому ринку 27,9% (2) 33,6% (2) +5,7% 55,3% (1) +21,7%
     
      Обсяг торгів державними ЦП 6 287,81 22 388,04 +256,1% 105 526,73 +371,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку 10,3% (2) 22,5% (2) +12,2% 58,9% (1) +36,3%
     
      Обсяг торгів облігаціями підприємств 757,02 6 110,33 +707,5% 10 592,12 +73,3%
      Частка (місце) на біржовому ринку 11,4% (5) 28,5% (2) +17,1% 40,2% (2) +11,7%
     
      Обсяг торгів облігаціями місцевих позик - 100,16 +100,0% 5 172,32 +5064,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку - 21,7% (3) +21,7% 81,0% (1) +59,3%
     
      Обсяг торгів акціями 23 191,02 39 531,06 +70,5% 9 723,87 -75,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку 44,2% (1) 49,9% (1) +5,7% 41,5% (1) -8,4%
     
      Обсяг торгів інвестиційними сертифікатами 6 331,46 10 850,79 +71,4% 3 289,31 -69,7%
      Частка (місце) на біржовому ринку 88,7% (1) 95,2% (1) +6,5% 82,5% (1) -12,7%
     
      Обсяг торгів опціонними сертифікатам 82,28 177,46 +115,7% 228,61 +28,8%
      Частка (місце) на біржовому ринку 61,6% (1) 74,3% (1) +12,7% 61,8% (1) -12,5%
     
      Обсяг торгів строковими контрактами - - - 11 474,12 +100,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку - - - 46,7% (2) +46,70%
     
      * Примітка: за попередніми даними НКЦПФР
     
      Концентрація біржі на підвищенні ліквідності ринку боргових інструментів, запланована в минулому році, дала своєї взнаки. Загалом на біржовому ринку України у поточному році можна було спостерігати падіння обсягів торгів акціями у 3,4 рази, інвестиційними сертифікатами у 2,9 рази. Натомість біржовий сегмент облігацій підприємств зріз на 23%, державних облігацій – на 80%, облігацій місцевих позик – у 13 разів. І майже у всіх цих динамічно зростаючих сегментах торгів біржа здобула лідерські позиції. Якщо біржовий ринок в цілому зріс за 2012 рік на 12%, то біржі вдалося забезпечити зростання обсягів торгів на 84%. Як наслідок, зростання ринкової частки біржі було більш ніж переконливим – з 33,6% у 2011 році до 55,3% у звітному.
     
      Аналогічно до світових лідерів біржового ринку, основні доходи Біржа отримує не за допуск цінних паперів та доступ брокерів до торгів, а заробляє передусім на вартості трансакцій. Для цього біржа впроваджує тарифні, технологічні та організаційні заходи щодо стимулювання збільшення кількості трансакцій. Протягом 2012 року на біржі було укладено та виконано 30,8 тис біржових договорів щодо цінних паперів та 5 685 тис строкових контрактів.
      Крім того, певну частку доходів Біржа отримує від організації первинного розміщення та аукціонів з продажу цінних паперів. Протягом 2012 року на Біржі було розміщено облігації значного кола банків та компаній, в т.ч. державних на загальну суму 11,90 млрд грн., що забезпечило лідерство Біржі на ринку первинного розміщення цінних паперів (частка Біржі в загальному обсязі розміщень на фондових біржах становила 48,7%).
     
      Біржа концентрує свої зусилля на вирішенні завдань, пов’язаних із мінімізацією зазначених ризиків та підвищенні привабливості організованого ринку цінних паперів України для національних та міжнародних інвесторів. Важлива роль біржі як центрального елемента інфраструктури ринку зумовлює провадження активної регуляторної діяльності щодо вдосконалення нормативного врегулювання функціонування біржового ринку, власних та спільних з іншими учасниками фондового ринку організаційних, освітніх та інформаційних заходів тощо. Серед них доцільно визначити наступні.
      (1) 07.06.2012 представники Біржі та ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології", що виконує функції центрального контрагента на строковому ринку Біржі, взяли участь у нараді за участі голови та членів НКЦПФР з обговорення проблемних питань щодо запровадження та ефективності роботи центрального контрагента на фондових біржах. За наслідками наради було досягнуто згоди, що обидві існуючі наразі технології роботи технології центрального контрагента - за участі торговця цінними паперами (на УБ-ПФТС)/платіжної системи (на Біржі)), - реалізовані наразі в Україні, довели свою зручність для учасників біржових торгів, але поки що існує низка проблем в цій сфері, і всі переваги технології централізованого клірингу не можуть бути задіяні через відсутність дієвого нормативного регулювання клірингу і клірингової діяльності в чинному законодавстві. Таке регулювання може бути запроваджено на рівні проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку в Україні" або окремого Закону "Про кліринг та клірингову діяльність". Фахівці Біржі протягом 2011-2012 років прийняли активну участь у розробці таких законопроектів).
      (2) 01.03.2012 Біржа взяла участь в конференції «Інвестування у фінансові стресові активи: можливості та виклики», організованої під патронатом International Finance Corporation (IFC) та присвяченої обговоренню механізмів, направлених на вирішення проблеми стресових активів в країні. Було акцентовано увагу на ще більш актуальній проблемі, аніж віднесення значної частки банківських активів до категорії «стресових», а саме – на проблемі надто вузького та ризикованого інструментарію для інвестицій; Наголошено на необхідності впровадження конструктивних дій, доцільних для розширення можливостей інвестування для учасників фінансового ринку та представлено наступні шляхи вирішення проблеми токсичних активів – як перспективні, так і вже реалізовані (серед реалізованих, наприклад, застосування для сек’юритизації активів, що виникли внаслідок кризових явищ в будівельному секторі української економіки, цінних паперів ІСІ - цінні папери допущені до торгів, вже включені до лістингу Біржі). Констатуючи позитивний розвиток біржі, повідомлено про появу нового інструментарію для хеджування суто банківських ризиків (зокрема, ризику зміни процентної ставки за банківськими депозитами) внаслідок впровадження в обіг на Біржі відповідних розрахункових строкових контрактів. Визначаючи досягнення в рамках угоди між Біржею та IFC, одним з результатів загалом ефективного та дієвого спільного проекту визначено саме стимулювання публічних і конструктивних дискусій щодо визначення напрямів та переліку можливого інструментарію для вирішення проблеми стресових активів в Україну. Дискусії ведуться на рівні банківських асоціацій, учасників фондового ринку. І, безумовно, вже зараз певна частка з обговорюваних протягом минулого року варіантів були реалізовані на практиці, оскільки банки зазвичай мають значний методологічний потенціал для самостійного вибору найбільш прийнятного для них варіанту сек’юритизації активів і не завжди чекають від регуляторів універсальної для всіх методики вирішення всіх проблем.
      (3) 07.06.2012 було представлено для обговорення ринку проект Концепції розвитку ринку емісійних боргових цінних паперів, розробленої СРО АУФТ за сприяння Біржі. Створення концепції проходило протягом 2011-2012 років із залученням значного кола учасників фондового ринку України. Відповідно до Концепції, реформування ринку емісійних боргових цінних паперів передбачає реалізацію комплексних та послідовних організаційних, адміністративних та законодавчих заходів, серед яких визначені наступні:
      - активне стимулювання біржового обігу облігацій з метою справедливого ціноутворення та запровадження щільного обов’язкового моніторингу відповідного сегменту ринку капіталу в частині контролю обсягів, рівня ліквідності, додержання учасниками правил ціноутворення, тощо;
      - розширення повноважень регуляторів ринку (НБУ, Мінфіну, НКЦПФР), що дозволить своєчасно відстежувати негативні тенденції, ефективно контролювати відносини між інвесторами та емітентами;
      - запровадження обігу деривативів, базовим активом яких є показники котирування облігацій (йдеться, в першу чергу, про операції РЕПО, які сьогодні в міжнародній практиці розглядаються не стільки як кредитна операція, скільки як один з видів похідних фінансових інструментів, впровадження яких має на меті стимулювання ліквідності ринку базового активу;
      - одночасно з початком застосування норм реформованого законодавства, запровадження моніторингу та узагальнення судової практики, що базується на рішеннях судових інстанцій різного рівня, які розглядатимуть спори, пов’язані з обігом, адмініструванням, оподаткуванням емісійних боргових цінних паперів;
      - сприяння популяризації та підвищенню рівня довіри емітентів та інвесторів до національних рейтингів і національних рейтингових агентств, які їх розраховують..
      В проекті Концепції запропоновані наступні напрями змін до чинного законодавства:
      - закріплення на рівні закону норми, що облігація є цінним папером, що посвідчує відносини позики і надає будь-якій особі, що є його набувачем, не тільки право отримати кошти, сума яких дорівнює номінальній вартості облігації та відповідному розміру доходу, але й інші права, загальні вимоги до переліку, моменту виникнення та порядку реалізації яких також мають бути визначені в законі, а безпосередньо щодо кожного окремого випуску - в проспекті емісії облігацій;
      - розширення існуючих вимог до проспекту емісії цінних паперів, оскільки справжнє навантаження проспекту емісії у разі випуску облігацій значно ширше;
      - запровадження загальноприйнятих у цивільному законодавстві механізмів забезпечення позики: застава, гарантія, поручительство;
      - створення додаткових умов забезпечення охорони прав інвесторів, що надають кошти в межах відносин облігаційної позики, шляхом включення додаткових норм до Кримінального кодексу України, які визначатимуть як суспільно небезпечні умисні або необережні діяння посадових осіб емітента (та/або осіб, що надали забезпечення за облігаціями), визначатимуть або посилюватимуть міру покарання осіб, що їх вчинили.
      Наразі у відповідності з Концепцією готуються зміни до чинного законодавства з метою впровадження поставлених у Концепції завдань.
      (4) 10.04.2012 рішенням НКЦПФР №526 схвалено проект Концепції доступу на український фондовий ринок фінансових інструментів іноземних емітентів, активи яких розташовані в Україні. Концепція розроблювалася СРО АУФТ за сприяння Біржі протягом січня-березня 2012 року, при цьому з метою вироблення узгодженої позиції НКЦПФР та НБУ щодо положень Концепції проект також надавався до обговорення до НБУ.
      В концепції запропоновані умови (принципи) та механізми, які повинні стати основними для досягення поставлених цілей:
      - жорсткий контроль з боку регуляторів за функціонуванням ринку ЦБ іноземних емітентів;
      - обмеження з боку НБУ обсягу обігу ЦП (з метою недопущення погіршення стану платіжного балансу);
      - актуалізація взаємодії НКЦПФР з регуляторами іноземних бірж (Польща, Німеччина, Великобританія);
      - імплементація існуючих міжнародних практик в частині розкриття інформації емітентом і стандартів корпоративного управління відповідно до вимог іноземних фондових бірж та регуляторів;
      - особливий порядок адміністрування інвестицій у вигляді іноземних цінних паперів
      - роль фондових бірж у процесі взаємодії з емітентами та іноземними фондовими біржами, на яких обертаються такі цінні папери.
      Після активного обговорення учасниками ринку на виконання цієї Концепції було затверджено Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, яке було затверджене рішенням Комісії від 22.11.2012 № 1692, набуло чинності вже у січні 2013 року та, поряд з іншими нормативно-правовими документами, значною мірою заклало правове підґрунтя для впровадження в обіг на українських фондових біржах емітентів іноземних цінних паперів, що володіють активами в Україні.
      (5) 09.02.2012 представники Біржі прийняли участь у круглому столі за назвою «Зміни до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України», який був організований і проведений СРО Асоціацією «Українські фондові торговці». В роботі круглого столу прийняли участь представники регуляторів грошового і фондового ринків - НБУ, НКЦПФР, центральних органів влади – ВРУ та Адміністрації Президента України, провідних державних і комерційних банків, фондових бірж, інших професійних учасників фондового ринку та засобів масової інформації. Біржею відзначено, що нова редакція Положення є проявом зосередженості НБУ та НКЦПФР на врегулюванні нормативних та організаційних проблемних питань депозитарної інфраструктури, яка спостерігається за останні роки, тому НБУ знайшов вдалий баланс між необхідністю контролю та нагляду за складовими депозитарної та платіжної інфраструктури, як це передбачається кращими міжнародними рекомендаціями, та забезпеченням здорової конкуренції між можливими моделями клірингу та розрахунків щодо державних цінних паперів.
      Обговорення проекту цього важливого нормативного акту НБУ проходило протягом 2011 року за активної участі Біржі. Нова редакція Положення, що надає можливість підвищення ліквідності ОВДП як основного інструменту фондового ринку шляхом впровадження нових технологій клірингу і розрахунків за біржовими договорами щодо ОВДП, набрала чинності з травня поточного року.
      (6) 25.07.2012 Біржа звернулася до НБУ з проханням розглянути можливість удосконалення механізму функціонування біржового ринку ОВДП, які дещо ускладнюють його розвиток в ситуації, коли ще не остаточно відпрацьовано технологію неттінгових розрахунків з двостороннім забезпеченням щодо ОВДП та не набрав чинності Закон "Про депозитарну систему України" в частині створення Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, що має суттєво підвищити ефективність та конкурентоспроможність інфраструктури національного фінансового ринку.
      В якості незручності зазначено особливості існуючого регламенту депозитарію Національного банку України при розрахунках з одностороннім забезпеченням, який передбачає, що ОВДП для участі в біржових торгах, блокуються на підставі розпорядження зберігача цінних паперів на переказ ДЦП під кожну операцію на фондовій біржі, а не на всю торговельну сесію, як це зазвичай реалізовано іншими українськими депозитаріями цінних паперів. Це вимагає надмірного операційного навантаження на зберігачів цінних паперів, біржу, депозитарій Національного банку України щодо супроводження укладення та розрахунків за біржовими договорами та скорочує можливість укладати більшу кількість біржових договорів протягом торговельної сесії.
      За наслідками консультацій Біржа знайшла порозуміння з фахівцями НБУ щодо актуальності цього питання, наразі активно аналізуються конструктивні варіанти та механізми її оперативного вирішення.
      Відповідні зміни до регламенту інформаційної взаємодії були внесені вже у 2013 році.
      (7) Біржею було запроваджено традицію неформальних заходів з діючими та потенційними членами – провідними банками і торговцями цінними паперами, насамперед, операторами боргового ринку. 12.07.2012, 20.09.2012, 13.12.2012 було проведено конструктивні дискусії стосовно очікуваних напрямів розвитку боргового та строкового ринку України, законодавчих та технологічних новацій (впровадження технології нетингу на ринку ОВДП, розширення лінійки доступних процентних деривативів, модернізація біржового терміналу тощо).
      (8) З червня 2012 року активним учасником торгів на Біржі став Національний банк України, якому на початку 2012 року було забезпечено зручний доступ до біржових торгів. До 2012 році НБУ приймав участь в торгах практично винятково не тільки на ПФТС. Загалом у 2012 році за технологією двостороннього котирування Національним банком України на ПФТС та на Біржі загалом було укладено 22 договори на загальну суму 4,34 млрд грн.
      (9) Біржа взяла активну участь у розробці та обговоренні Закону України «Про депозитарну систему України». Зокрема, Біржа взяла участь у круглому столі «Україна та її інвестори: хто контролюватиме власність на цінні папери?», який 18.10.2012 організувала Ліга фінансового розвитку за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». У дискусії взяли участь представники НБУ, НКЦПФР, професійних організацій, банків, бірж, депозитаріїв. Учасники обговорення дійшли висновку, що чинне законодавство щодо клірингу і розрахунків на фондовому ринку є застарілим, невідповідним міжнародній практиці і давно потребувало модернізації, що й реалізується внаслідок прийняття ЗУ «Про депозитарну систему України».
      (10) Біржа на рівні нової редакції Правил, зареєстрованих Рішенням Комісії від 18.12.2012 № 1815 зміни до Правил Біржі, вперше в Україні легітимізувала порядок використання додаткового забезпечення у цінних паперах з метою спрощення доступу до біржових торгів, насамперед, до ринку державних цінних паперів. Також Біржа звернулася до НБУ з проханням ініціювати внесення відповідних змін до Положення про депозитарну діяльність НБУ та регламенту інформаційної взаємодії між депозитарієм НБУ та фодновими біржами, аби забезпечити правову та технологічну складові впровадження цього механізму.
      Основними клієнтами Біржі є:
      1) члени біржі, яким відповідно до правил Біржі, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорів доступу до електронної торговельної системи Біржі та про надання дозволу на комерційне використання комп’ютерної програми торгового терміналу та абонентське обслуговування надається доступ до біржових торгів. Протягом звітного року кількість членів Біржі дещо скоротилась - з 113 до 108 ліцензованих торговців цінними паперами. Аналогічна динаміка спостерігалася і на більшості інших фондових бірж, тому через паралельне скорочення кількості професійних учасників, що спостерігалося у 2012 році, частка членів Біржі у загальній кількості торговців цінними паперами, ліцензованих НКЦПФР, зросла з 15,4% до 16,7%.
      Але більш важливо, що зросла кількість активних операторів – з 52 до 62 учасника біржових торгів (в т.ч. активним учасником торгів у 2012 році став НБУ).
      Зростання кількості учасників біржових торгів стало наслідком органічного зростання ліквідності, програми залучення маркет-мейкерів, активізації торгів на ринку державних облігацій України, ринку розміщення цінних паперів та адресному ринку, впровадження диверсифікованої тарифної політики, розширення функціональних можливостей торговельного терміналу BIT eTrade.
      Найбільш активними учасниками торгів є провідні українські банки – оператори ринку державних облігацій України. Кількість операторів, які укладали договори протягом року, зросла з 13 у 2011 році до 28 у 2012 році.
      Найбільш активно набували на Біржі членство банки та ТЦП у другому півріччі 2012 року. Протягом року членами біржі стали АТ "ОЩАДБАНК", ПУАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ", ТОВ "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ", ТОВ "ФК "ОКТАВА ІНВЕСТ", ТОВ "ПЛАНЕТА СЕРВІС", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ТОВ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ", ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ "КБ "НАДРА", АТ "БАНК "БОГУСЛАВ", ПАТ "Банк 3/4", ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
      2) емітенти цінних паперів, які ініціюють включення цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру з метою первинного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів або їх вторинного біржового обігу.
      Станом на 31.12.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 383. З них: 105 – 1-го рівня лістингу, 43 - 2-го рівня лістингу, 235 - позалістингові.
      Структура біржового списку: 153 випуска акцій (13 – 2-го рівня лістингу, 140 - позалістингові), 103 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 20 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 5 –позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 88 серій облігацій підприємств (1 - 1-го рівня лістингу, 13 – 2-го рівня лістингу, 74 - позалістингові), 8 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 2 – 2-го рівня лістингу, 5 - позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).
      За рік кількість цінних паперів у біржовому списку збільшилася у 2,16 разів, у біржовому реєстрі – у 2,56 разів. Таким чином, біржа суттєво випередила ПАТ «Українська біржа» за кількістю цінних паперів в обігу та поступається тільки фондовій біржі ПФТС, маючи при цьому більш розгалужений інструментарій за рахунок активно впроваджуваних в обіг строкових контрактів. Внаслідок реєстрації Комісією низки нових документів біржі можна очікувати в наступному році запуску в обіг опціонів. Частка біржі в загальній кількості цінних паперів, допущених до торгів на фондових біржах України, зросла порівняно з попереднім роком з 8% до 13%, а частка в загальному біржовому реєстрі – з 11% до 27%.
      Очікується, що завдяки стимулюванню розвитку біржового ринку, заподіяному через зміни у податковому законодавстві та врегулювання моделі інфраструктури фондового ринку у Законі України «Про депозитарну систему України», можна очікувати подальшого збільшення кількості цінних паперів у біржовому списку. Крім того, у 2013 році, додатково до ф’ючерсних контрактів, очікується запуск в обіг опціонів на строковому ринку.
     
      Детальна інформація про склад членів Біржі та емітентів цінних паперів, які включені до біржового списку, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі в режимі он-лайн.
     
      Позитивними тенденціями характеризувалася і діяльність інших складових інфраструктури Біржі, які разом з нею складають універсальний національний біржовий холдинг, що надає повний комплекс послуг учасникам торгів та розрахунків.
      (і) значно зросли обсяги торгів на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» (з 1,2 у 2011 році до 37,9 млн грн у 2012 році), на яку було поширено напрацьовані на фондовому ринку торговельні технології. ТБ «Перспектива-Коммодіті» активно працює над розширенням традиційного інструментарію товарних бірж (нерухомість, паливо, продукція АПК та харчової промисловості щодо). Зокрема, 23.10.2012 МЕРТ визначив ТБ «Перспектива-Коммодіті» як одного з переможців Конкурсу з відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції Крім того, 16.11.2012 на ТБ «Перспектива-Коммодіті» вперше в Україні відбувся електронний публічний (відкритий) аукціон з продажу одиниць скорочення викидів, що були випущені Державним агентством екологічних інвестицій України за скорочення викидів парникових газів, що згенеровані проектом «Виробництво електроенергії з шахтного метану на шахті «Суходільська-Східна». За результатами проведення торгів (аукціону) було укладено форвардний контракт, базовим активом якого стали одиниці скорочення викидів
      (іі) Акредитований ЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» суттєво збільшив кількість учасників фондового ринку, яким надаються послуги ЕЦП та КЗІ (на 41% - до 882) та продовжив свою діяльність щодо поширення загальної системи ЕДО на фондовому ринку шляхом проведення крос-сертифікації з ЦСК МФС, який надає послуги ЕЦП та КЗІ зберігачам-клієнтам депозитарію ВДЦП.
      (ііі) ТОВ «БІТ-Продакшн» (професійний розробник програмного забезпечення для учасників біржового ринку) ввів у промислову експлуатацію численні програмні продукти для Біржі, Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті», ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» для організації торгів та розрахунків строковим контрактами на фондовому та товарному сегментах біржового ринку України.
      (іv) ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» зареєстровано в НБУ нову редакцію Правил ВНПС РФС, яка дозволила виконувати функції грошового клірингу та обслуговувати розрахунки не тільки на фондових, але й на товарних біржах та інших регульованих ринках. З травня 2012 року СКТ почала виконувати функції центрального контрагента за операціями на строковому ринку Біржі.
      Товариство не здійснює експортних операцій.
      Дільяність Біржі не є сезонною.
      Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
     

 

      Дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента протягом звітного періоду не отримував.
      У Бржі є наступні діючі ліцензії:
      Ліцензія серії АВ №483404 на Розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисті інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг з наданням права провадження робіт у галузі технічного захисті інформації, що не містить відомостей, які становлять державну таємницю, видана Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 09.09.2009р. Термін дії ліцензії до 20.10.2013р.
      Ліцензія серії АВ №483591 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, видана ДКЦПФР 31.08.2009р., термін дії до 24.03.2018р.
     
      Товариство не має прав інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо).

 

      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
      Законодавство, що регулює фондовий ринок, характеризується суттєвою мінливістю, що потребує постійного приведення правил та інших внутрішніх документів Біржі до чинного законодавства та нормативних актів регулятора фондового ринку – Національної (Державної) комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зокрема, 21.12.2010 набули чинності правила біржі, затверджені Рішенням Комісії № 1919; 18.08.2011 Рішенням Комісії № 1131 були зареєстровані нові правила біржі та правила торгівлі на строковому ринку; 16.11.2011 Біржовою Радою на виконання вимог законодавства було прийнято інші нову редакцію Правил Біржі, зареєстровану Рішенням Комісії № 12 вже 12.01.2012. Тим не менше, підвищення вимог регулятора до фондових бірж є цілком логічним, очікуваним у існуючих кризових умовах та спрямованим на підвищення ефективності функціонування інфраструктури національного фондового ринку.
      Довгострокові фінансові інвестиції, а саме частки у долях: ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" у сумі 27733 тис. грн., ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" у сумі 16955 тис. грн. загальною сумою 44688 тис. грн. відображені у рядку 040 Балансу станом на 31.12.2012р.
      Витрати на науково-дослідну політику не передбачено. Екологічне законодавство не поширюється на емітента.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду за даними Балансу: 159,0 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 172,0 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду: 23,0тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 21,0тис. грн.
      Всі основні засоби емітента виробричого призначення (машини та обладнання).
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 136 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 151 тис. грн.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (код рядка 260 Елементів операційних витрат включає основні засоби та нематеріальні активи) за звітний період склали 25 тис.грн. (з початку року)
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Вилучення з експлутатації та продажу основних засобів не було.
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      У 2012р. було придбано основних засобів на загальну суму 13,516.00 грн. (з початку року)
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрати на поточний ремонт не було.
      Витрат на капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів складає на 31.12.2012 року відсутня.
      Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість яких рівна нулю, та які продовжують експлуатуватися на 31 грудня 2012 року складає 60 тис. грн.
      Основні засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2012 відсутні.
      На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Компанією.
      Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу відсутні.
      Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
      Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.
      Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2012 р. відсутні.
      Незавершене будівництво відсутнє.
      Плани щодо придбання та модернізації обладнання відсутні.
     
     
     
     
     

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна чисельнiсть працiвникiв на кінець звітного періоду складає 19 осіб, у тому числі:
      основне місце роботи - 14 осіб, сумісництво - 3 особи, суміщення 2 особи
      На умовах неповного робочого часу працюють 15 осіб.
      Фонд оплати працi на кінець звiтного перiоду склав 117870,34 грн.
      Зміна чисельності працівників не є суттєвою.
      Емітент не має дочірніх підприємств.
      З працівниками колективний договір не укладено. Профспілкову організацію не створено. Трудова угода підписується з директором. Інші особи призначаються наказом.
      Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.
      Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика ПАТ "ФБ "Перспектива" спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi ПАТ "ФБ "Перспектива", на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари, тренiнги тощо.
      Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принцицi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. Оскільки ПАТ "ФБ "Перспектива" є професійним учасником фондового ринку, то станом на кінець звітного періоду працювало 7сертифікованих фахівців, які пройшли навчання та отримали сертифікати відповідно до вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість працівників ПАТ "ФБ "Перспектива" відповідає вимогам та потребам діяльності Товариства. Відрахування на соціальні заходи за звітний рік відповідно до звіту про фінансові результати склали 40 тис. грн. Система заохочень, додаткових виплат відсутня. Товариством оплачується щорічна відпустка, лікарняний. Трудові відносини працівників Біржі регулюються чинним законодавством України про працю. Працівникам емітента опціони не надаються.
     

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" органами управління Біржі є:
      • Загальні збори Акціонерів;
      • Біржова рада;
      • Ревізійна комісія (Ревізор);
      • Директор.
     
      До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      визначення основних напрямів діяльності Біржі та затвердження звітів про їх виконання;
      внесення змін до Статуту Біржі;
      прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      прийняття рішення про зміну типу Біржі;
      прийняття рішення про розміщення акцій;
      прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Біржі;
      прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Біржі;
      прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
      затвердження положень про Загальні збори, Біржову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
      затвердження інших внутрішніх документів Біржі;
      затвердження річного звіту Біржі та затвердження річних результатів діяльності Біржі, включаючи його філії, представництва та дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора;
      розподіл прибутку і збитків Біржі;
      прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;
      прийняття рішення про форму існування акцій;
      прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
      обрання членів Біржової ради, умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради;
      прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту Директора Біржі, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
      затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі;
      обрання комісії з припинення Біржі;
      прийняття рішення про вчинення Біржею значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності.
     
      До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Біржову раду, а також переданих на вирішення Біржової ради Загальними зборами.
      Голова біржової Ради - Мілюшко Е.І., член Біржової ради Шевчук К.Д., член Біржової ради - Фещенко Н.А.
      До виключної компетенції Біржової ради належить:
      затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Біржі;
      підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
      прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;
      прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій;
      прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;
      затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
      обрання та припинення повноважень Директора Біржі;
      затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Директором Біржі, встановлення розміру його винагороди;
      прийняття рішення про відсторонення Директора Біржі від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Біржі;
      здійснення контролю за діяльністю Директора Біржі;
      обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Біржі;
      обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання аудитора Біржі та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.11.6. Статуту;
      вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;
      прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності;
      визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;
      прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
      . встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі;
      прийняття рішення щодо покриття збитків;
      прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Біржі, затвердження їх статутів та положень;
      винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі;
      здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Біржі, які готуються Директором Біржі для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Біржі;
      здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Біржової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Біржі та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Біржовій раді.
     
      Директором Товариства є Шишков С.Є.
      До компетенції Директора відноситься:
      керівництво роботою Біржі;
      затвердження поточних планів діяльності Біржі i заходів для вирішення поставлених завдань;
      подання Загальним зборам акціонерів та Біржовій раді Біржі пропозицій з питань поліпшення діяльності Біржі;
      затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Біржі з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Біржі, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Біржі затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Біржової ради Біржі;
      подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;
      затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Біржі, штатного розкладу;
      прийом на роботу та звільнення працівників Біржі, застосування до працівників Біржі заохочень та дисциплінарних стягнень;
      внесення пропозицій Біржовій раді Біржі про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Біржі, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Біржової ради Біржі;
      організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі;
      призначення керівників філій та представництв Біржі;
      відкриття рахунків в банківських установах;
      вирішення інших питань діяльності Біржі, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Біржової ради Біржі
     
      Ревізором Товариства є Орєхова О.О.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Змін до Статуту в частині регулювання діляьності органів емітента не вносилось. З чинною редакцією Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" можна у вільному доступі ознайомитись на fb_perspektiva.proemitent.info
     

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравчук Яна Валеріївна - Головний бухгалтер, (1 р.) 1969 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шишков Станіслав Євгенійович - Директор,3р. 1975 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає.
Фещенко Ніна Анатоліївна - Член Біржової Ради, 1р. 1956 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (код за ЄДРПОУ 32987822), директор
Орєхова Оксана Олександрівна - Ревізор, з 20.03.2012р., (0р.) 1983 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (код за ЄДРПОУ 32987822) фахівець відділу торгівлі цінними паперами
Мілюшко Едуард Іванович - Голова Біржової Ради,1р. 1963 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шевчук Костянтин Дмитрович - Член Біржової Ради, 1р. 1975 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія КУБ" (код за ЄДРПОУ 32999754), директор

 

      Емітент не має дочірніх підприємтств.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Фещенко Н.А. протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: 01.04.2005 - 19.08.2005р. начальник відділу торгівлі цінними паперами управління цінних паперів ЗАТ "Фінансовий Союз Банк", з 22.08.2005р. по теперишній час директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз." Стаж керівної роботи 18 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Мілюшко Е.І. протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: 03.01.2006р. прийнят на посаду економіста ТОВ "Торгівельно-інформаціна система "Перспектива", 01.03.2006р. переведен на посаду директора ТОВ "Торгівельно-інформаціна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгівельно-інформаціна система "Перспектива" реорганізовано у ВАТ "ФБ "Перспектива", 04.08.2009р. по теперешній час голова Біржової ради ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керівної роботи 14 років.Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Шишков С.Є. протягом останніх 5 років обімав наступні посади: 22.06.2005р.-15.07.2005р, керівник групи по роботі з цінними паперами відділу по роботі з корпоративними клієнтами ВАТ "Кредитпромбанк", 18.07.2005р. - 20.08.2007р. - економіст ТОВ КУА "Придніпровський капітал", 01.10.2005р.-20.08.2007р. економіст за сумісництвом Придніпровська фінансова компанія, 22.08.2007р. - 31.10.2007р. заступник директора ТОВ "Торгівельно-інформаційна система "Перспектива", 01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер", з 04.08.2009р. по теперишній час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керівної роботи 10 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Шевчук К.Д. протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: заступника директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.), з 01.06.2005 р. - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 29. Стаж керівної роботи 13 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Кравчук Я.В. протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: 01.03.2006р.-23.06.2006р. - головний бухгалтер ЗАТ "Альфа-Інвест", 26.06.2006р. - 13.03.2007р. головний бухгалтер ПРАТ РА "Реклама-центр", 14.03.2007р.-28.09.2007р. головний бухгалтер ТОВ "Капітал-Майстер", 01.10.2007р.-31.10.2008р. головний бухгалтер ЗАТ "Дом-Інвест", 03.11.2008р.-01.03.2011р. головний бухгалтер ПРАТ "Юніверсал Секьюрітіз", з 02.03.2011р. по теперешній час головний бухгалтер ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керівної роботи - 10 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Орєхова О.О.протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: 01.12.2005р.-01.09.2010р. бухгалтер ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз", 02.09.2010р.-01.03.2011р. бухгалтер Асоціація "Українські фондові торговці", 02.03.2011р.-01.02.2012р. ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз" бухгалтер, 02.02.2012р.-26.10.2012р. бухгалтер ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент", з 29.10.2012р. по теперишній час фахівець відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз"
      Стаж керівної роботи - відсутній .Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Факти щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

 

      Всі зазначені виплати станом на кінець звітного періоду виплачені. Винагорода членів виконавчого органу не зазначається, оскільки він є одноосібним.
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплати Наглядова рада Виконавчий орган Разом
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основна заробітна плата 6681.60 5812.93 5346.72 0 0 0 6681.60 5812.93 5346.72
Премії 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Компенсаційні виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати у натуральній формі 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші виплати (зазначити) 0 0 0 0 0   0 0 0
Усього 6681.60 5812.93 5346.72 0 0 0 6681.60 5812.93 5346.72

 

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" засновниками Біржі на момент створення шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» були:
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027579;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027580;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКРА", що знаходиться за адресою: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 103, код ЄДРПОУ 24685310, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 02.09.2002р. за №11191200000000296, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 113255 від 20.10.04 р.;
      АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ІНГ БАНК УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Спаська, Б.30-А, код ЄДРПОУ 21684818, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997р. за № 10741050002000836, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 376643 від 16.10.2007 р.;
      Громадянин України Антонов Сергій Михайлович, ідентифікаційний номер 2251500316, паспорт серія АК № 044920, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.09.2006р., зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 12а, кв. 14;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК", що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, Б.60, код ЄДРПОУ 21608094, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.1994р. за № 10741200000006031, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ №124761 від 12.11.2004 р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987822, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003017501, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362221 «Брокерська діяльність», АВ№362222 «Дилерська діяльність» від 07.08.2007 р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987859, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003010475, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362013 «Брокерська діяльність», АВ №362014 «Дилерська діяльність», АВ № 362015 «Андеррайтингова діяльність» від 27.07.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 34560611, зареєстроване Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 08.09.2006р., за № 12031070004026574, ліцензії ДКЦПФР АВ №389506 «Брокерська діяльність», АВ №389507 «Дилерська діяльність» від 21.11.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕР АКТИВ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447123, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039358, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389517 «Брокерська діяльність», АВ №389518 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЛЕР ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447118, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039357, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389506 «Брокерська діяльність», АВ №389507 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 7, офіс 14 А, код ЄДРПОУ 31705787, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19.05.2004р., за № 12241070006000120, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389583 від 30.11.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПІЛОТ", що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70, код ЄДРПОУ 25479222, зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.1998р., за №11031050005000070, ліцензії ДКЦПФР АВ №362403, АВ №362404, АВ №362405 від 16.10.2007р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮПРАС КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117, код ЄДРПОУ 20337279, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997р., за № 12661050006003134, ліцензія ДКЦПФР «Діяльність по випуску та обігу цінних паперів» АВ № 376831 від 01.11.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІМА ІНТЕРНЕШНЛ КИЇВ" що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-Б, код ЄДРПОУ 35138019, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.05.2007р., за № 10681020000019972, ліцензії ДКЦПФР АВ № 318429 від 19.06.07 р. «Дилерська діяльність», АВ № 318430 від 19.06.07 р. «Андерайтинг», АВ № 318428 від 19.06.07 р. «Брокерська діяльність»;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕПТОР", що знаходиться за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 130, код ЄДРПОУ 31152642, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 27.10.2000р., за № 14801050003000147, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АВ №362083 від 27.07.07р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул.Чайковського, Б.5-7-9, к. 2 код ЄДРПОУ 31063268, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 22.08.2000р., за № 14801050001022191, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АА № 770380 від 17.09.2004 р.;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕР КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.15-В, код ЄДРПОУ 33592899, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.06.2005р., за №10681020000005807, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 293307 від 14.10.2005 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 4, код ЄДРПОУ 32709075, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.12.2003р., за №10701200000011125, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 318015 від 01.02.2007 р. «Брокерська діяльність», АВ №318016 від 01.02.2007 р. «Дилерська діяльність»; АВ № 318017 від 01.02.2007 р. «Андерайтинг»;
      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993р., за №10741200000003231, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серія АВ№ 376924 від 12.10.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС", що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, код ЄДРПОУ 22193583, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 03.08.1995р., за №11191050002000207, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 323109 від 30.12.2005 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, 120, код ЄДРПОУ 34045327, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.02.2006р., за №10701070004018181, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389645 від 21.12.2007 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ", що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 кв. 29, код ЄДРПОУ 32999754, зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 02.06.2004 р., за №13391070008000060, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 362111, 362112, 362113 від 17.08.07 р.;
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ", що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 30, код ЄДРПОУ 33396156, зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 09.02.2005р., за №10731020000002796, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 362140 від 14.08.2007 р.
     
      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду - 24
      Кількість власних акції, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5000000000 шт.

 

      Місцезнаходження Приватне акціонерне товариство "ДОМ-Інвест" - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 47354378.11 0 47354378.11 94.7088 94.7088

 

      Протягом звітного року несуттєво змінювався розмір частки ПрАТ "Дом-Інвест", а саме:
      Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,7377% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 722 561 539 (чотири мільярди сімсот двадцять два мільйони п’ятсот шістдесят одна тисяча п’ятсот тридцять дев’ять) штуки простих іменних акцій, що становить 94,4513% голосуючих акцій Товариства.
     
      Також було отримано реєстр станом на 31.12.2012р. відповідно до якого:
      Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 28.01.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 94,4513 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПрАТ «Дом-Інвест» складає 4735437811 (чотири мільярди сімсот тридцять п’ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч вісімсот одинадцять) штук простих іменних акцій, що становить 94,7088 % голосуючих акцій Товариства.
     
     

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Протягом звітного року правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались.Операцій з афілійованими особами небуло.
      Пов’язаними сторонами Компанії виступає ПрАТ «ДОМ ІНВЕСТ», якій належить 94,7088% акцій Компанії. Відносини з пов’язаними сторонами, з якими Компанія проводила значні угоди протягом року що закінчився 31 грудня не існують.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд (49089, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.4, к. 101 ), справа №2а-10478/10/0470 за позовом ПАТ "ФБ"Перспектива" до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про визнання нечинною постанови про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв. Дата вiдкриття провадження по справi 30.04.2010р. (провадження по справі відкрито у м. Києві). Станом на кiнець звiтного перiоду судом першої інстанції відмовлено у задоволенні позову. ПАТ "ФБ "Перспектива" подано апеляційну скаргу до Дніпропетровського адміністративного апеляційного суду. Станом на кінець звітного періоду скарга розглядалась у Дніпропетровському адміністративному апеляційному суді. 01.03.2012р. Дніпропетровським адміністративним апеляційним судом було відмовлено у задоволенні скарги.
      Інші судові справи у яких емітент або його посадові особи виступають сторонами відсутні.
      Протягом звітного року відсутні інші, окрім заначених вище, судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.
      У 1 кварталі 2012р. було виплачено штраф у сумі 5100 грн. за подання недостовірної інформації до ДКЦПФР. Постанова про накладення санкції №221-КН від 06.04.2010р.
     

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

 

      Кодекс корпоративного управління не прийнятий.

 

      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "ФБ" Перспектива":
      Вищим органом Біржі є Загальні збори акціонерів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Біржі та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв’язку особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Біржі у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
      У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      Біржа не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Біржа додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Біржа пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 11.12. цього Статуту.
      Позачергові Загальні збори Біржі скликаються Біржовою радою:
      з власної ініціативи;
      на вимогу Директора Біржі - в разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
      на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Біржі;
      в інших випадках, встановлених законом або Статутом.
      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Біржі із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Біржова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Біржі або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі може бути прийнято тільки у разі:
      якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Біржі;
      неповноти даних, передбачених п.11.59 Статуту.
      Рішення Біржової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Біржі або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
      Позачергові Загальні збори Біржі мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Біржею вимоги про їх скликання
      Біржа зобов’язана щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Біржі, а також щодо нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Бірді - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Біржі.
      Біржова рада Біржі, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Біржі на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Біржової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 11.17., 11.18 Статуту.
      Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Біржа не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Біржі пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
      недотримання акціонерами строку, встановленого п. 11.17 Статуту;
      неповноти даних, передбачених п.11.18 Статуту.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Біржовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Біржа не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, в порядку, передбаченому п. 9.9 Статуту, про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному надсилається також фондовій біржі (біржам) на якій (яких) Біржа пройшла процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів
      Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Біржа надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Біржі у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Біржі, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Біржа повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Біржею акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
     
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Біржі зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Біржі та печаткою Біржі копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Біржа може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Біржі не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Біржі, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Біржі за її місцезнаходженням у робочий час. Директор Біржі має право обмежувати строк ознайомлення з документами Біржі, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Біржею повідомлення про намір ознайомитися з документами Біржі.
     
      З питань, передбачених п.п. 11.4.2., 11.4.9., 11.4.22., 11.4.24.
      (11.4.2. внесення змін до Статуту Біржі;
      11.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Біржову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
      11.4.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі
      11.4.24. прийняття рішення про вчинення Біржею значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності) Статуту, якщо кількість акціонерів Біржі не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
      Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих іменних акцій Біржі, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
      Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. п. 11.4.2. - 11.4.7., 11.4.20. Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.
      Обрання членів органу Біржі здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Біржі.
      При обранні членів органу Біржі кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
      Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
      Члени органу Біржі вважаються обраними, а орган Біржі вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Біржі шляхом кумулятивного голосування.
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Біржі, які брали участь у підрахунку голосів.
      У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.
      В протоколі про підсумки голосування зазначаються данні відповідно до вимог законодавства. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п. 11.74 Статуту. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Біржі.
      Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються на Біржі протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
      Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам закону.
      Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Біржі та підписом Директора Біржі.
     
     
      Протягом 2009 року проведено 5 Загальних зборів:
      05.02.2009р. проведено чергові загальні збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 83,40%
      03.08.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 96,89%
      29.09.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 96,89%
      15.10.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 97,35%
      25-27.11.2009р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, кворум 97,35%
     
      Протягом 2010 року проведено 5 Загальних зборів:
      11.02.2010р. проведено позачергові загальні збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,35%
      30.04.2010р. проведено чергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,43%
      08.07.2010р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ,вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,3468%
      22.07.2010р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,3468%
      18.10.2010р. проведено позачергові загальн і збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 97,14679638%
     
      Протягом 2011 року проведено 1 Загальні збори:
      22.04.2011р. проведено чергові загальні збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 209, кворум 89,22589%
     
      Протягом 2012р. проведено 1 Загальні збори:
      20.03.2012р. проведено чергові загальні збори акціонерів, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 304, кворум 94,683884 %
     
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
      1 питання: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2011 рік.
      5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
      10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
      11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором/членами Ревізійної комісії Товариства.
      12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      13 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
     
      1 питання. Слухали: Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І, який запропонував обрати Секретарем засідання загальних зборів акціонерів Товариства – Ніколенко Ганну Олександрівну.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати Секретарем загальних зборів Товариства – Ніколенко Ганну Олександрівну.
     
      2 питання. Слухали: Обрання лічильної комісії Товариства.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував обрати лічильну комісію у складі :
      Голова лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна.
     
      3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      Виступив: Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити:
      1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік;
      2. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік;
      2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
     
      4 питання. Слухали: Звіт Біржової ради Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про роботу Товариства у 2011 році. Голова Біржової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства. Голова Біржової ради Товариства повідомив, що на підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу Товариства виявлено не було. Виконавчий орган Товариства не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статуту Товариства.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова зборів, який запропонував затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2011 рік.
     
      5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
     
      6 питання. Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
     
      7 питання. Слухали: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
     
      8 питання. Слухали: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:
      1.Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2011 року, до Резервного капіталу Товариства;
      2. Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2011 року, на розвиток Товариства.
     
      9 питання. Слухали: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував, у зв’язку із поданням заяви Ревізора Товариства Стулової О. А. про припинення її повноважень Ревізора Товариства з 20.03.2012 р., відкликати з 20.03.2012 року Стулову О. А. з займаної посади Ревізора Товариства.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      Відкликати з 20.03.2012 року Стулову О. А. з займаної посади Ревізора Товариства.
     
      10 питання. Слухали: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів
      • Орєхова Оксана Олександрівна;
      • Руденко Тетяна Миколаївна.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
      "за" кандидата Орєхова Оксана Олександрівна – 4 722 562 417 голосів (99,7543 %);
      "за" кандидата Руденко Тетяна Миколаївна – 11 631 787 голосів (0,2457 %).
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Орєхової Оксани Олександрівни.
      2. Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 21.03.2012 р.
     
      11 питання. Слухали: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором/членами Ревізійної комісії Товариства
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити умови цивільно–правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
      2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно–правового договору з Ревізором Товариства.
     
      12 питання. Слухали: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 94,683884 % голосів акціонерів від їх загальної кількості,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      2. Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.
     
      13 питання. Слухали: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства та прийняти його у новій редакції.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 4 734 194 204 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.
      2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства –Мілюшко Едуарду Івановичу.
      3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – Лобовій Оксані Петрівні та Шевцовій Ірині Володимирівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.
     
      Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
      Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.
      Рішення з тринадцятого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
     
      Протягом звітного періоду нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не здійснювався.
      Практика проведення загальних зборів акціонерів показує, що Директор ПАТ "ФБ "Перспектива" завжди присутній на загальних зборах. На останніх загальних зборах були присутні: Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства.
      Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства.
      Громадянка України – Ніколенко Ганна Олександрівна.
      Протягом звітного року на Засіданнях Наглядової Ради присутність її членів складала 100%.
     
     
     

 

      Біржова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Біржі, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.
      До компетенції Загальних зборів відноситься:
      -обрання членів Біржової ради, умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради;
      -прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради за винятком випадків, встановлених законом
      На Загальних зборах акціонерів, що відбулися 22.04.2011р. обрано строком на три роки Біржову Раду Товариства у кількості 3 осіб у наступному складі:
      Голова Біржової Ради - Мілюшко Едуард Іванович,
      Член Біржової Ради - Шевчук Костянтин Дмитрович,
      Член Біржової Ради - Фещенко Ніна Анатоліївна.
      Комітети у складі Біржової ради не створено.
      У 2009р. було 42 засідань Біржової ради, у 2010р. - 23, у 2011р. - 4, у 2012р. - 9
      Внутрішні документи, що містять вимоги до членів Біржової Ради відсутні.
      Комітетів у складі Біржової ради не створено.
      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "ФБ" Перспектива" :
      Біржова рада обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Біржової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим ніж 3 (три) особи.
      Якщо кількість акціонерів Біржі – власників простих іменних акцій від 100 до 1000 осіб – до складу Біржової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб. Якщо кількість акціонерів Біржі – власників простих іменних акцій понад 1000 – до складу Біржової ради повинно входити не менше ніж дев'ять осіб.
      Якщо кількість членів Біржової ради становить менше половини її кількісного складу, Біржа протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Біржової ради.
      Член Біржової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Біржею та відповідно до Статуту Біржі, а представник акціонера - члена Біржової ради Біржі здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Біржовій раді. Члени Біржової ради ознайомлюються з правами та обов’язками під час підписання цивільно-правового договору.
      У ПАТ "ФБ" Перспектива" відсутня спеціальна посада або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами.
      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "ФБ" Перспектива":
      Виконавчим органом Біржі є Директор Біржі, який здійснює управління поточною діяльністю Біржі. Обрання директора Товариства належить до компетенції Біржової Ради.
      До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Біржової ради.
      Директор підзвітний Загальним зборам та Біржовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Біржі діє від імені Біржі у межах, встановлених законом та Статутом.
      Директором Біржі може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Біржової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Біржі.
      Права та обов'язки Директора Біржі визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Біржі трудовий договір (контракт) підписує Голова Біржової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Біржовою радою.
      Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він є одноосібним.
      Щорічно на чергових Загальних зборах акціонерів затверджують звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
     

 

      У 2012р. призначена посадова особа, що проводить внутрішній аудит контроль у Товаристві. За результатами ркоу проведена перевірка. Внутрішній аудитор підзвітний Наглядовій Раді Товариства, звітує перед нею.
      Згідно до ст. 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до основних функцій Служби відносять:
      - нагляд за поточною діяльністю Товариства;
      - контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання фондового ринку, та рішень органів управління Товариства;
      - перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
      - аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
      - виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.
      Головними завданнями Служби є:
      - перевірка та оцінювання внутрішнього контролю Товариства, моніторинг функціонування внутрішнього контролю та надання рекомендацій з його вдосконалення;
      - перевірка фінансової та господарської інформації, в тому числі звітності;
      - перевірка законності проведення фінансових та інших господарських операцій;
      - перевірка та оцінювання способів та методів, що застосовуються для визначення, виміру, класифікації фінансової та господарської інформації і складання звітності;
      - перевірка та оцінювання повноти, своєчасності та достовірності фінансової та іншої звітності;
      - перевірка дотримання принципів і процедур обліку, точності та надійності бухгалтерських записів;
      - перевірка стану бухгалтерського і управлінського контролю, пов'язаного зі збереженням цінностей;
      - перевірка операцій із цінними паперами;
      -перевірка інформаційних систем та систем контролю;
      - перевірка забезпечення комп'ютерної безпеки;
      - .оцінювання економічної ефективності та продуктивності діяльності фінансової установи, включаючи перевірку нефінансових заходів контролю;
      - оцінювання адекватності та ефективності системи управління ризиками, в тому числі пов'язаними з інвестиційною, кредитною, фінансовою діяльністю тощо;
      - перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх документів, що встановлюють вимоги до діяльності фінансової установи;
      - перевірка дотримання прийнятої політики, внутрішніх положень та інших внутрішніх вимог;
      - .оцінювання ефективності виконання членами Наглядової ради та керівником Товариства покладених на них обов'язків та надання рекомендацій щодо її підвищення.
      Служба відповідно до покладених на неї завдань:
      - здійснює експертну оцінку економічної політики Товариства за допомогою проведення внутрішніх перевірок та аналітичного тестування;
      - здійснює детальне тестування операцій, залишків на рахунках та процедур;
      - здійснює оцінку якості економічної інформації, яка формується в Товаристві та використовується Наглядовою радою та керівником Товариства при прийнятті рішень;
      - здійснює перевірку та оцінку контролю за станом та збереженням активів;
      - оцінює якість виконання внутрішньосистемних контрольних процедур;
      - здійснює аналіз ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та обробки інформації;
      - оцінює забезпечення користувачів інформацією про реальний фінансовий стан Товариства, достовірність облікових та звітних даних;
      - виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами від 20.03.2012р. було обрано Орєхову О.О. на посаду ревізора строком на 3 (три) роки.
      Орєхова О.О.протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: 01.12.2005р.-01.09.2010р. бухгалтер ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз", 02.09.2010р.-01.03.2011р. бухгалтер Асоціація "Українські фондові торговці", 02.03.2011р.-01.02.2012р. ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз" бухгалтер, 02.02.2012р.-26.10.2012р. бухгалтер ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент", з 29.10.2012р. по теперишній час фахівець відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз"
      Стаж керівної роботи - відсутній .Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Біржі обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Біржі.
      Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі або на визначений період. На Біржі Ревізора обрано строком на 3 роки.
      Затверджено загальними зборами від 20.03.2012р. висновок та Звіт Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):
      - член Біржової ради;
      - Директор;
      - корпоративний секретар;
      - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
      - члени інших органів Біржі.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Біржі.
      Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Біржової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Біржі.
      Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за дорученням Загальних зборів акціонерів, Біржової ради Біржі або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).
      Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Біржі.
      Спеціальна (позапланова) перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі проводиться за його рахунок Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Біржової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Біржі.
      Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Біржі, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.
      При проведенні ревізії чи перевірки працівниками Біржі на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) надаються всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи, а також особисті пояснення службових осіб.
      Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Біржі та доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів чи Біржовій раді Біржі.
      Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
      Повноваження та порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізора) Біржі визначаються Статутом.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Як правило, у Товаристві проводяться тільки планові перевірки - один раз на рік.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою ст. 77 ЗУ "Про акціонерні товариства", в тому числі висновки ревізійної комісії.. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
     
      Річна фінансова звітність Біржі підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
      Посадові особи Біржі зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Біржі.
      Незалежним аудитором не може бути:
      - афілійована особа Біржі;
      - афілійована особа посадової особи Біржі;
      - особа, яка надає консультаційні послуги Біржі.
      Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відомості, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. До того ж висновок аудитора повинен мати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Біржі у його бухгалтерській звітності.
      Аудиторська перевірка діяльності Біржі також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Біржі. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі, в якому зазначається обсяг перевірки.
      Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
      Біржа зобов'язана протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
      Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
      У разі проведення аудиту Біржі за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, Директор Біржі на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом Директора Біржі та печаткою Біржі копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
     
      Створення інших органів, окрім тих що вже описані у звіті не передбачено установчими документами.. З працівниками підписуються договори про нерозголошення комерційної таємниці.
      З працівниками підписується угода про нерозголдошення комерційної таємниці.

 

      У Розділі 16 Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" викладений порядок вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість.
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається Біржової радою.
      У разі неприйняття Біржової радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
      Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Біржової ради.
      Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Біржею у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Біржею протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення закону.
      Особою, заінтересованою у вчиненні Біржею правочину, вважається посадова особа органів Біржі; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Біржі, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Біржі, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
      є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
      отримує винагороду за вчинення такого правочину від Біржі (посадових осіб Біржі) або від особи, яка є стороною правочину;
      внаслідок такого правочину придбаває майно;
      бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Біржі посадовими особами).
      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Біржу про наявність у неї такої заінтересованості.
      Директор Біржі зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Біржовій раді (у разі відсутності Біржової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
      предмет правочину;
      вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Біржі, Біржова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
      Біржова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Біржею або про відмову від його вчинення.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Біржової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Біржової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Біржова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
      Біржова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
      Положення цього розділу не застосовуються у разі:
      реалізації акціонерами переважного права відповідно до р.5 Статуту;
      пропорційного викупу Біржею в акціонерів розміщених ним акцій;
      приєднання до іншого товариства, яке є власником більш як 90 відсотків простих іменних акцій Біржі;
      виділу та припинення Біржі;
      надання посадовою особою органів Біржі або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Біржі, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Біржі позику.
     
      Інших документів де міститься інформація про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість немає.
     
      До компетенції Загальних зборів відноситься прийняття рішення про вчинення Біржею значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності.
      До компетенції Біржової ради відноситься прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності.
     
      Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) відсутні.

 

      Документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами в Товаристві не затверджено.
      Акціонери можуть отримати інформацію про Товариство на веб-сайті fb_perspektiva.proemitent.info. На веб-сайті емітента розміщується інформація відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства". Також Товариство розміщує інформацію у ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ЕСКРІН) ЕМІТЕНТАМИ АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЛІСТИНГУ ОРГАНІЗАТОРА ТОРГІВЛІ. Також інформація про діяльність емітента може надаватися на запит акціонера.
      Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, пов’язаних з діяльністю Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
      Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
      Платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту емітент протягом року не отримумвав.
     

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 5000000000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04 листопала 2010 року, №1012/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не було.
      Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.
      Права власників акцій визначено у Статуті ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Особи, які набули право власності на акції Біржі, набувають статусу акціонерів Біржі.
      Акціонерами Біржі можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Біржі при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
      Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
      1) брати участь в управлінні Біржі, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Біржі та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Біржі, крім випадків, передбачених законом;
      2) одержувати інформацію про діяльність Біржі. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Біржі та його внутрішніх положень забороняється;
      3) виходу із Біржі шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Біржі, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Біржі;
      4) на переважне придбання акцій Біржі в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Біржі на момент прийняття рішення про розміщення акцій;
      5) вимагати обов'язкового викупу Біржею всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Біржі
      6) одержувати, у разі ліквідації Біржі, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Біржі;
      7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Рішення про викуп власних акцій у звітному році, або у наступному звіному році не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав.

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у наступному звітному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Протягом звітного року фактів лістингу/делістингу не було.
      Дата дії: 05.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 02 червня 2010 р., №314/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: протокол засідання Біржової ради №10/08/05-01 від 05.08.2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 05.08.2010р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення № 10/08/05-01 від 05.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
     
      Інформація про ціни за акцію у 1 кварталі 2012р.
      Найвища ціна за акцію - 0,2104 грн.
      Найвнижча ціна за акцію - 0,1878 грн.
     
      Інформація про ціни за акцію у 2 кварталі 2012р.
      Найвища ціна за акцію - 0,2124 грн.
      Найнижча ціна за акцію - 0,1812 грн.
     
      Інформація про ціни за акцію у 3 кварталі 2012р.
      Найвища ціна за акцію -0,2101грн.
      Найнижча ціна за акцію - 0,1938 грн.
     
      Інформація про ціни за акцію у 4 кварталі 2012р.
      Найвища ціна за акцію - 0,2363 грн.
      Найнижча ціна за акцію - 0,1979 грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 1 175 000 000 грн.

 

      Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ФБ "Перспектива" від 20.03.2012р. у зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняті рішення:
      1.Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2011 року, до Резервного капіталу Товариства;
      2. Направити 50 (п’ятдесят) % нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2011 року, на розвиток Товариства.
     
     

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 25.05.2011р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було
      У 2010 році відубалась зміна особи, що веде облік права власності на цінні папери у депозитарній системі України. Причиною таких змін було переведення акцій Товариства у бездокументарну форму, та приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства.

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутні.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:  
Печатка  
Аудитори:  
   
   
   
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:  
Печатка ТОВ Аудиторська фірма "АленАудит"
Аудитори: Іонова О.В.
   
   
   

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності Біржі у 2012 році є очікуваними та стабільними через підтримання базових чинників конкурентоспроможності на національному біржовому ринку:
      - проведення розрахункiв гарантоване за принципом DVP через всі депозитарiї: які функціонують в Україні (ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Нацiональний банк України як депозитарій державних цінних паперів). Це дозволяє залучити до біржових торгів емітентів, незалежно від обслуговуючого його депозитарію,
      - постiйна диверсифiкацiя видiв ринків;
      - технологiчне лiдерство в сфері оптимiзацiї програмного забезпечення учасників бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгів;
      - забезпечення електронного документообiгу мiж учасниками бiржових торгів, депозитаріями, платіжною організацією із використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів;
      - розширення кола учасників біржових торгів та фінансових інструментів в обігу з метою підвищення рівня ліквідності біржових торгів;
      - забезпечення переказу коштів та централізованого грошового клірингу за наслідками біржових торгів платіжною та кліринговою організацією ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології». Модель розрахунків відповідає міжнародним рекомендаціям щодо клірингу та розрахунків за цінними паперами, зокрема щодо лояльної інтеграції до існуючої міжбанківської системи переказу коштів в країні. Починаючи з жовтня 2013 року, відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», послуги з розрахунків за договорами на біржовому ринку стануть централізованими та будуть надаватися Розрахунковим центром, створюваним під егідою НБУ. Зрозуміло, що Біржа, що має значний досвід впровадження легітимних моделей клірингу і розрахунків, активно взаємодіятиме з Розрахунковим центром.
      Забезпечення цих конкурентних переваг, а також заплановані заходи щодо подальшого розширення біржових інструментів в обігу (в т.ч. за рахунок впровадження нових різновидів строкових контрактів, зокрема опціонів) дає підстави для очікування продовження динамічного зростання Біржі в 2013 році: збільшення кількості учасників біржових торгів та фінансових інструментів в біржовому обігу, а відтак – збільшення кількості біржових договорів.
      Поступове збільшення кількості активних учасників біржових торгів та емітентів, що обирають Біржу в якості найбільш привабливої для обігу своїх цінних паперів або залучення коштів через розміщення облігацій, поява нових інструментів (строкових контрактів) дозволили на 22% порівняно з попереднім роком збільшити чистий дохід від реалізації послуг. Як наслідок, незважаючи на збільшення адміністративних витрат на 18%, чистий прибуток зріс на 11 тис грн. і становить 28 тис грн. з початку року. Таким чином, Біржа наразі функціонує з мінімальною рентабельністю.
      Це пояснюється тим фактом, що біржовий ринок України є достатньо динамічним, зростаючим, але, з огляду на високу конкуренцію між 10 діючими в країні біржами, рентабельність діяльності з організації торгів у всіх бірж є наразі невисокою () та може бути суттєво підвищена лише внаслідок заняття впровадження більш-менш унікальних на національному ринку продуктів та заняття домінуючої позиції в тому чи іншому біржовому сегменті. Більше того, логіка розвитку міжнародних біржових холдингів в останні десятиріччя, коли активізувалися глобалізаційні процеси в світовій економіці, підтверджують той факт, що емітенти та інвестори в якості основного критерію привабливості біржового майданчику обирають насамперед найбільш масштабні, ліквідні, ємні, технологічні, з найбільшою кількістю фінансових інструментів в обігу та максимальним колом учасників біржових торгів.
      Тому основною конкурентною перевагою біржі в Україні та світі є спроможність постійно впроваджувати нові технології та створювати для емітентів та брокерів найбільш зручні тарифні, технічні та організаційні умови. Саме цим Біржа займається із самого початку свого функціонування.
      В умовах недостатньої розвиненості ринку, зростаючої конкуренції (в т.ч. на глобальному рівні – з боку міжнародних бірж, зацікавлених у залученні цінних паперів українських емітентів, а також Московської біржі, яка володіє значними пакетами акцій ПФТС та УБ відповідно), низьких (а іноді відверто демпінгових) тарифів конкурентів, важко очікувати значної доходності біржової діяльності. Тим не менше, прибутковість Біржі значно вища за середньогалузеві показники: 3 біржі з 10 отримали достатньо суттєві збитки, при цьому загальний збиток фондових бірж України сягнув 0,36 млн грн. (хоча це й менше, ніж збиток у 8,87 млн грн. у попередньому році).
     
      Першочерговими для Біржі є наступні короткострокові плани розвитку:
      - реалізація спільно з ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» нетингових технологій при здійсненні грошових розрахунків на ринку державних облігацій України відповідно до нової редакції Положення про депозитарну діяльність Національного банку України;
      - поширення технології центрального контрагента зі строкового ринку Біржі на інші сегменти, що потребують операційного стимулювання ліквідності;
      - впровадження нових різновидів строкових контрактів (ф’ючерсів та опціонів), прийнятних для застосування інституційними інвесторами з метою хеджування фінансових ризиків;;
      - розширення кількості інформаційних агенцій, які надають доступ національним та міжнародним інвесторам до інформації про результати біржових торгів (додатково до CBonds та TR Data, з якими вже відпрацьовані диверсифіковані регламенти інформаційної взаємодії, проводяться відповідні консультації з компаніями Thomson Reuters та Bloomberg);
      - впровадження додаткового забезпечення в цінних паперах з метою диверсифікації для членів біржі можливостей для використання різних видів забезпечення (а не тільки грошових коштів) для участі в біржових торгах;
      - технологічна інтеграція до Розрахункового центру з обслуговування угод на фінансових ринках, створення якого передбачено Законом України «Про депозитарну систему України», що дозволить впорядкувати існуючі моделі клірингу і розрахунків щодо фінансових інструментів відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних рекомендацій.
      - активізація ринку міжбанківського РЕПО, в т.ч. за участі НБУ, що має стати стимулом до підвищення ліквідності ринків боргових фінансових інструментів (насамперед – державних облігацій України);
      - укладання договору з ФДМУ щодо проведення біржових торгів з продажу пакетів акцій, що належать державі (забезпечено вже на початку 2013 року);
      - активізація взаємодії з розробниками програмного забезпечення Інтернет-трейдингу (брокерських систем);
      - запуск низки фондових індексів (в розрізі інструментів, окремих економічних галузей тощо);
      - вступ до міжнародних асоціацій, що об’єднують фондові, товарні та деривативні біржі;
      - впровадження в обіг біржових облігацій (за умови прийняття відповідних змін до законодавства);
      - створення на базі ЦСК ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр» Дата-центру, що має обслуговувати адекватний розвиток всього біржового холдингу. Створення такого Дата-центру спростить створення єдиної для всього біржового холдингу комплексної системи захисту інформації, знизить комунікаційні ризики при організації ЕДО складових інфраструктури Біржі з учасниками торгів та розрахунків та іншими, сторонніми суб’єктами інфраструктури фінансових ринків України.
      Значні можливості для диверсифікації та поширення впроваджених на Біржі легітимних систем ЕДО, прийнятних для обслуговування приватних та державних установ, а відповідно і збільшення кола учасників біржових торгів і розрахунків, знаходяться в площині очікуваної у 2013 році побудови в Україні єдиного простору ЕДО за участі існуючих ЦСК на максимально уніфікованих форматах ЕЦП та КЗІ.
      Витрати Товариства за 2012 рік складають 50715 тис. грн.,
      Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 1037 тис. грн. та інші витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 49647 тис. грн.
      Витрати на наступний рік не планувались.
      Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

 

      Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
      Код ЄДРПОУ 35281710
      Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
      Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
     
      Керівник з аудиту Іонова Олена Вікторівна
      Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.
      Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
     
      Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 91-2012-А від 20.12.2012р.
      Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення аудиту – 03.01.2013р.;
      Закінчення проведення аудиту – 11.02.2013р.
      Обрання аудитора Біржі та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до компетенції Біржової Ради. Основною причиною змінои аудитора - ротація аудиторів. Аудиторські перевірки проводяться один раз на рік. Річна фінансова звітність Біржі підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента відсутні.
      Аудит фінансової звітності за результатами 2012р. проводив один аудитор (ТОВ АФ "АленАудит").
      Аудитора було обрано на засіданні Біржової ради. Рішення оформлено відповідним протоколом. На засіданні були присутні усі члени Біржової ради. Визначення розміру винагороди аудитора за надання аудиторських послуг здійснювалось з урахуванням ринкових цін на даний вид послуг та тарифів на надання аудиторських послуг ТОВ АФ "АленАудит".
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Шишков Станіслав Євгенійович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Кравчук Яна Валеріївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФБ "Перспектива"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №957236
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 29.01.2008
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської місткої ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "Банк Форум" 322948 26500300214292 гривня
Головне управління Національного банку України по м.Києву і Київській області 321024 32308417201 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Управління фінансовими ризиками 66.11
Консультування з питань інформатизації 62.02
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність 63.11

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
       

 

2. Інформація про дивіденди
  За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 2 3 4 5
Сума нарахованих дивідендів, грн        
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн        
Сума виплачених дивідендів, грн        
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн        

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 044 5854241 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498004
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 0445854241 Юридична особа, яка здійснює розрахунково-клірингову діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498005
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд 3, тел/факс 044 2791249 Розрахунково-клірингова діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581323
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 044 2791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581322
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, телефон/факс (056) 7448914 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 16.10.2012 №1475
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373 9793 Юридична особа, яка здійснюєпрофесійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 №75818

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.11.2010 1012/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000101083 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 23.000 21.000 0 0 23.000 21.000
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 23.000 21.000 0 0 23.000 21.000
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 23.000 21.000 0 0 23.000 21.000

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50039.0 50011.0
Статутний капітал 50000.0 50000.0
Скоригований статутний капітал 50000.0 50000.0
Опис* Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Висновок** Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
08.02.2012 10.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.03.2012 21.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 144 135
     первісна вартість 011 296 296
     накопичена амортизація 012 -152 -161
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 23 21
     первісна вартість 031 159 172
     знос 032 -136 -151
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 49644 44688
     інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 15 4
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 49826 44848
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 2 2
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 296 361
     первісна вартість 161 327 361
     резерв сумнівних боргів 162 -31 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 6 0
     за виданими авансами 180 0 0
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 4959
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 19 24
     - у т.ч. в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 321 5346
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 50149 50195
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11 39
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 50011 50039
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 0 0
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 0 0
Цільове фінансування1 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 2
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 2
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 131 132
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 0 0
     з бюджетом 550 3 4
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 1 1
     з оплати праці 580 3 4
     з учасниками 590 0 0
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 15
Усього за розділом IV 620 138 156
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 50149 50195

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1051 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
      025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1051 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий:      
     прибуток 050 1051 0
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 -1037 0
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 -10 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 4 0
     збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 49692 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 1 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 -49647 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 49 0
     збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 28 0
     збиток 195 0 0
Надзвичайні:      
     доходи 200 0 0
     витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:      
     прибуток 220 28 0
     збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 2 0
Витрати на оплату праці 240 142 0
Відрахування на соціальні заходи 250 40 0
Амортизація 260 25 0
Інші операційні витрати 270 838 0
Разом 280 1047 0
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 5000000000 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5000000000 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00001 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00001 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 879 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 109 0
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 090 -706 0
Авансів 095 0 0
Повернення авансів 100 0 0
Працівникам 105 -123 0
Витрат на відрядження 110 -1 0
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
Зобов'язань з податку на прибуток 120 -9 0
Відрахувань на соціальні заходи 125 -45 0
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 -22 0
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 -105 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (23) 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -23 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Реалізація:      
     фінансових інвестицій 180 44732 0
     необоротних активів 190 0 0
     майнових комплексів 200 0 0
Отримані:      
     відсотки 210 0 0
     дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 10 0
Придбання:      
     фінансових інвестицій 240 -44690 0
     необоротних активів 250 -14 0
     майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 -10 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 28 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 28 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 21 0
Погашення позик 340 0 0
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 -21 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 5 0
Залишок коштів на початок року 410 19 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 24 0

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 50000 0 0 0 0 18 0 0 0 50018
Коригування:                      
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 (7) 0 0 0 (7)
Скоригований залишок на початок року 050 50000 0 0 0 0 11 0 0 0 50011
Переоцінка активів:                      
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
Розподіл прибутку:                      
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                      
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                      
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Інші зміни в капіталі:                      
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
Залишок на кінець року 300 50000 0 0 0 0 39 0 0 0 50039

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0

     
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) 0

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
1 2 3 4 5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:        
асоційовані підприємства 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б.Інші фінансові інвестиції в:        
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0

     
з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
  за справедливою вартістю (422) 0
  за амортизованою собівартістю (423) 0
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
  за справедливою вартістю (425) 0
  за амортизованою собівартістю (426) 0

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати      
Операційна оренда активів 440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 0
непродуктивні витрати і втрати 492 x 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати      
Дивіденди 530 0 x
Проценти 540 x 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи і витрати      
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 x
Списання необоротних активів 620 x 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

     
  Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
  Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) 0
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0

   
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0

     
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
  переданих у переробку (922) 0
  оформлених в заставу (923) 0
  переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»  

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

   
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952) 0

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:    
     валова замовників 1120 0
     валова замовникам 1130 0
     з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:    
     на початок звітного року 1220 0
     на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов`язання:    
     на початок звітного року 1230 0
     на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:    
     поточний податок на прибуток 1241 0
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:    
     поточний податок на прибуток 1251 0
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 0
Використано за рік - усього 1310 0
у тому числі:    
     будівництво об`єктів 1311 0
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
     з них машини та обладнання 1313 0
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в тому числі: робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього 1420 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
  1423 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них: пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів  
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Доходи звітних сегментів:                                  
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 950 846 950 846
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зовнішнім покупцям 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 846 863 846
іншим звітним сегментам 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші операційні доходи 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87 0
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші фінансові доходи 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші доходи 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50960 20240 50960 20240
Усього доходів звітних сегментів 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51910 21086 51910 21086
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51910 21086 51910 21086
2. Витрати звітних сегментів:                                  
Витрати операційної діяльності, з них 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):                                  
зовнішнім покупцям 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
іншим звітним сегментам 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адміністративні витрати 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849 1057 849 1057
Витрати на збут 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші операційні витрати 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 117 0
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші витрати 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50911 21793 50911 21793
Усього витрат звітних сегментів 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51877 22850 51877 22850
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 16 6 16 6
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 16 6 16 6
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51893 22856 51893 22856
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 -1764 33 -1764
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -1770 17 -1770
5. Активи звітних сегментів, з них 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  204 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 50158 50212 50158 50212
  221 x x x x x x x x x x x x 49804 49773 49804 49773
  222 x x x x x x x x x x x x 352 358 352 358
  223 x x x x x x x x x x x x 2 81 2 81
  224 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
Усього активів підприємства 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50158 50212 50158 50212
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 211 140 211
  241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
  242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 211 138 211
  243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  261 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  262 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  263 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
  264 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 211 140 211
7. Капітальні інвестиції 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 20 24
8. Амортизація необоротних активів 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 124 51 124

II. Показники за допоміжними звітними сегментами  
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 846 863 846
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50158 50212 50158 50212
Капітальні інвестиції 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 20 24
  330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами  
 (виробничий, збутовий)  

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
           
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 846 863 846
Балансова вартість активів звітних сегментів 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50158 50212 50158 50212
Капітальні інвестиції 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 20 24
  380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1 2 3 4
1 2010 1 4
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
   
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?  
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Інше (запишіть)
  Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  
Реорганізація  
Внесення змін до статуту товариства  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  
Інше (запишіть) Останні позачергові збори проводились у 2010 році. Основні питання: переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску), про обрання депозитрію і зберігача Товаритсва та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  
Стратегічного планування  
Аудиторський  
З питань призначень і винагород  
Інвестиційний  
Інші (запишіть) Комітетів не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  
Винагорода є фіксованою сумою  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
Члени наглядової ради не отримують винагороди  
Інші (запишіть) Винагорода встановлена тільки Голові Біржової Ради і є фіксованою сумою.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  
Відсутність конфлікту інтересів  
Граничний вік  
Відсутні будь-які вимоги v
Інші (запишіть)  
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  
Інше (запишіть) Ознайомився при підписанні цивільно-правової угоди.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 2 3 4
Члени правління (директор) v v  
Загальний відділ      
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)      
Юридичний відділ (юрист)      
Секретар правління      
Секретар загальних зборів      
Секретар наглядової ради      
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)      
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
Інше (запишіть)      

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
1 2 3 4 5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v      
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)     v  
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v      
Обрання та відкликання голови виконавчого органу   v    
Обрання та відкликання членів виконавчого органу       v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v      
Обрання та відкликання членів наглядової ради v      
Обрання голови та членів ревізійної комісії v      
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу   v    
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v      
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу   v    
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v      
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v      
Затвердження аудитора   v    
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів       v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  
Положення про загальні збори акціонерів  
Положення про наглядову раду  
Положення про виконавчий орган (правління)  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
Положення про ревізійну комісію  
Положення про акції акціонерного товариства  
Положення про порядок розподілу прибутку  
Інше (запишіть) Положення про здійснення фінансового моніторингу, правила проведення фінансового моніторингу, посадова інструкція працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, Правила Біржі та ін.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу   v     v
Інформація про склад органів товариства v v v    
Статут та внутрішні документи v   v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення     v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства   v     v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
   
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?  
Не задовольняв професійний рівень  
Не задовольняли умови договору з аудитором  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
Інше (запишіть) Ротація аудиторів
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?  
Ревізійна комісія v
Наглядова рада  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства v
Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились  
Інше (запишіть)  
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  
З власної ініціативи  
За дорученням загальних зборів  
За дорученням наглядової ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  
Інше (запишіть) Проводилась планова перевірка
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?  
Випуск акцій  
Випуск депозитарних розписок  
Випуск облігацій  
Кредити банків  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
Інше (запишіть) не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?  
Не задовольняв професійний рівень особи  
Не задовольняли умови договору з особою  
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  
суду  
Інше (запишіть) Приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.  
Яким органом прийнятий?  
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.  

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

 

Звіт про корпоративне управління*

 

      Основною метою діяльності Біржі є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами Біржі.
      Біржа створена без мети отримання прибутку.

 

      Протягом звітного року несуттєво змінювався розмір частки власника істотної участі ПрАТ "Дом-Інвест", а саме:
      Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,7377% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 722 561 539 (чотири мільярди сімсот двадцять два мільйони п’ятсот шістдесят одна тисяча п’ятсот тридцять дев’ять) штуки простих іменних акцій, що становить 94,4513% голосуючих акцій Товариства.
     
      Також було отримано реєстр станом на 31.12.2012р. відповідно до якого:
      Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 28.01.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 94,4513 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПрАТ «Дом-Інвест» складає 4735437811 (чотири мільярди сімсот тридцять п’ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч вісімсот одинадцять) штук простих іменних акцій, що становить 94,7088 % голосуючих акцій Товариства.
      Власники істотної участі відповідають вимогам законодавства.

 

      Відсутні факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

 

      Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу відсутні

 

      Видами Ризиків, на які в своїй діяльності наражаються Учасники Біржових торгів під час укладання Договорів та при виконанні зобов’язань за ними, є основний, системний, ринковий, операційний, правовий, кредитний Ризики та Ризик ліквідності.
     
      Основний Ризик – ризик того, що Учасник Біржових торгів, що уклав Договір, не виконає своїх зобов’язань за цим Договором.
     
      Для виключення основного Ризику розрахунки за наслідками Біржових торгів здійснюється між Учасниками Біржових торгів та/або Платіжною організацією в якості Центрального контрагента виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» на підставі Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів. При цьому Центральний контрагент приймає на себе основний Ризик.
     
      Системний Ризик - Ризик того, що неспроможність одного з Учасників Біржових торгів (його Клієнтів) або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання за Договорами призведе до нездатності інших Учасників Біржових торгів або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання у повному обсязі.
     
      Для мінімізації системного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • розрахунки за Договорами здійснюються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;
      • Платіжна організація в якості забезпечення виконання зобов’язань за Договорами використовує кошти на рахунках Учасників Біржових торгів, відкритих в Платіжній організації, або інші Активи, надані Учасником Біржових торгів у забезпечення для повного виконання своїх зобов’язань;
      • при здійсненні Клірингу та розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржових торгах в якості Центрального контрагента виступає Платіжна організація;
      • створюється система Доступу до укладення Учасниками Біржових торгів (їх Клієнтами) Договорів на різних Ринках, коли Неплатоспроможність будь-якого Учасника Біржових торгів не призводить до кредитних Ризиків та Ризиків ліквідності інших Учасників Біржових торгів.
     
      Ринковий ризик - Ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів в обігу.
     
      Для мінімізації ринкового Ризику здійснюються наступні заходи:
      • Біржею застосовується дисконт до ринкової вартості Додаткового забезпечення;
      • застосовується процедура внесення Компенсаційного внеску на Ринку РЕПО.
      Особливості мінімізації ринкового Ризику на Строковому ринку викладено Правилами Біржі щодо торгів на Строковому ринку.
     
      9.8. Операційний Ризик - Ризик того, що операційні помилки персоналу, порушення правил електронного документообігу, помилки програмного забезпечення або технічні несправності спричинять помилки при укладанні Договорів або посилять кредитний Ризик або Ризик ліквідності.
     
      Для мінімізації операційного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Біржових торгів вимог Регламенту ЦСК, дотримання технології роботи та діючих інструкцій роботи АС Біржі з іншими компонентами та складовими АС Біржі на Біржових торгах;
      • автоматизація роботи з архівами Біржі. Можливість ознайомлення з будь-якою потрібною архівною інформацією протягом терміну її зберігання (у цьому разі виконуються лише операції з перегляду, пошуку та формування вихідних документів);
      • резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів;
      • дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів АС Біржі;
      Мінімізація операційних Ризиків здійснюється за рахунок використання АС Біржі, застосування якої передбачає перевірку:
      • відповідності АС Біржі вимогам відповідних стандартів;
      • виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення.
      За допомогою програмно-технічних засобів АС Біржі на Біржових торгах забезпечується:
      • хронологічне та систематичне відображення всіх операцій в Клірингових реєстрах на підставі первинних документів;
      • своєчасне та повне відображення всіх операцій на Позиційних рахунках Учасників Біржових торгів (їх клієнтів) на Біржі;
      • взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку;
      • можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій.
      Програмно-технічні засоби АС Біржі забезпечують:
      • доступ з робочого місця Підписувача лише до тієї інформації, що потрібна Підписувачу для безпосереднього виконання його обов'язків;
      • можливість докладного попереднього аналізу всієї вхідної інформації до часу її відображення в обліку;
      • надання Підписувачам повідомлення про наявність викривленої та/або суперечливої інформації;
      • прийняття Підписувачем правильного рішення про те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке - достовірним;
      • неможливість ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела;
      • автоматичне присвоєння АС Біржі кожній операції унікального ідентифікаційного номера (цей номер фіксується в Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів);
      • надійність та здатність до швидкого відновлення робочого процесу в разі виникнення технічних збоїв. Наявність резервного накопичення та зберігання всієї інформації для забезпечення відновлення роботи Учасника Біржових торгів унаслідок виникнення надзвичайних ситуацій;
      • відповідність вимогам інформаційної безпеки у відповідності з Розділом 23 цих Правил.
     
      Правовий Ризик - Ризик недостатності правового регулювання або зміна положень або нормативно-правових актів, що спричинять виникнення чи збільшать основний, системні та кредитні Ризики або Ризик ліквідності.
     
      Для мінімізації правового Ризику Біржа здійснює такі заходи:
      • постійно проводить моніторинг змін до законодавства України та приводить ці Правила у відповідність до діючого законодавства;
      • контролює неухильне виконання Учасниками Біржових торгів вимог цих Правил щодо оформлення договірних відносин;
      • аналізує спірні питання, які виникають у процесі проведення Біржових торгів, щодо неадекватності цих Правил, внутрішніх нормативних документів Біржі з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог;
      • забезпечує ефективний механізм вирішення спорів;
      • погоджує ці Правила з Платіжною організацією.
     
      Ризик ліквідності - Ризик того, що Платіжна організація або Учасник Біржових торгів (його Клієнт) не матиме достатньо Активів для виконання своїх зобов'язань у повному обсязі у визначений час, але він зможе їх виконати в інший час у майбутньому.
     
      Кредитний Ризик - Ризик того, що Біржа, Платіжна організація або Учасник Біржових торгів не зможе повністю виконати свої зобов'язання в конкретний момент часу або у майбутньому.
     
      Для мінімізації кредитного Ризику та Ризику ліквідності, які виникають при клірингу та розрахунках на виконання зобов'язань за Договорами, здійснюються такі заходи:
      • обов’язковою умовою договору з Платіжною організацією є відкриття Платіжною організацією рахунків в Членів Платіжної системи для здійснення операцій, пов’язаних із наданням послуг з переказу коштів;
      • Учасниками Біржових торгів, що відкрили рахунки у Платіжній організації, забезпечується дотримання режиму функціонування рахунків, визначеного Платіжною організацією;
      • Платіжна організація забезпечує достовірну, своєчасну та повну інформацію щодо наявності Грошового ліміту у Учасників Біржових торгів;
      • Платіжна організація обмежує перелік власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання, виключно розміром власного капіталу Платіжної організації;
      • Платіжна організація забезпечує дотримання вимог законодавства України щодо термінів переказу коштів у відповідності з укладеними договорами;
      • Платіжна організація забезпечує Біржу інформацією щодо Грошового ліміту у відповідності до п. 13.7 цих Правил.
     
      Кожний Учасник Біржових торгів має право проводити додаткові заходи щодо мінімізації своїх Ризиків, якщо це не впливає на технологію роботи інших Учасників Біржових торгів, а також Біржових торгів в цілому.
     

 

      У 2012р. було обрано посадову особу, що проводить внутрішній аудит контроль. Проведена планова перевірка.
     
     
      ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
      1. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
      Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі - «Компанія») зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Спочатку Компанія була створена як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстроване Виконкомом Дніпропетровської міської ради 23 серпня 2005р. Далі компанію було перетворене у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року). 06 серпня 2009 року згідно рішень Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/08/03-01 від 03 серпня 2009 року) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» перетворене у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА».
     
      Основною діяльністю Компанії є організація торгівлі на фондовому ринку. Юридична адреса Компанії: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.
      2. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
      Заява про відповідність
      Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).
      Основа складання фінансової звітності
      Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів по поточним ринковим цінам, згідно МСФЗ № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
      Функціональна валюта та валюта подання
      Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
      Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.
      Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
      Фінансова звітність булла підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
      При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
      Застосування нових стандартів та інтерпретацій
      При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 2012 р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії.
      Зміни в обліковій політиці
      Компанія вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової, а також застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.
      Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані
      На дату затвердження фінансової звітності Компанії наступні стандарти та інтерпретації були випущені, але не вступили в силу:
      Стандарти та інтерпретації Застосовуються до річних звітів, що починаються не раніше
      МСБО 19 «Винагорода робітникам» (змінений) 1 січня 2013
      МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (змінений) 1 січня 2013
      МСБО 32 «Фінансові інструменти – розкриття та представлення інформації» (змінений) 1 січня 2014
      МСФЗ 7 «Фінансові інструменти – розкриття» (змінений) 1 січня 2013
      МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (змінений) 1 січня 2015
      МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» 1 січня 2013
      МСФЗ 11 «Договори про спільну діяльність» 1 січня 2013
      МСФЗ 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші підприємства» 1 січня 2013
      МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 1 січня 2013
     
      Керівництво Компанії планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди. Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом.
     
     
     
      3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
      Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансової звітності.
      Нематеріальні активи
     
      Нематеріальні активи Компанії, в основному, включають переважно програмне забезпечення та комп’ютерні програми, що використовуються для здійснення професійній діяльності компанії , та ліцензії на ліцензовані види діяльності. Витрати на створення та придбання нематеріальних активів капіталізуються на основі витрат, понесених при їх створенні. Витрати на придбання та створення нематеріальних активів рівномірно амортизуються протягом терміну їх використання прямолінійним методом, розрахованим на срок не більш 10 років експлуатації.
      При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):
      Право власності на науково технічні розробки 10
      Ліцензії 5-10
      Право власності на товарні знаки 10
     
      Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.
      Основні засоби
      Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Компанії визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. З цією метою залучається професійний оцінщик. У подальшому переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.
      Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансове становище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості від переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках. Уцінка балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в попередньому періоді і відноситься на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена на дату переоцінки амортизація основних засобів перераховується пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.
      Різниця між амортизацією, нарахованою на первісну вартість активу, та амортизацією, нарахованої на балансову вартість активу, щорічно перекласифікується з резерву з переоцінки в нерозподілений прибуток. Після вибуття активу залишковий резерв з переоцінки такого активу перекласифікується в нерозподілений прибуток.
      Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):
     
      Земля Не амортизується
      Будівлі та споруди 50-100
      Виробниче обладнання та інвентар 5-20
      Транспортні засоби 8-20
      Офісні меблі та обладнання 5-15
      Інші 5-15
     
      При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовій вартості об'єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.
      Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється.
      Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в міру необхідності.
      Інвестиційна нерухомість
      Об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються згідно моделі обліку по фактичним витратам за виключенням об’єктів, які призначені для продажу. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках): 50 – 100 років.
      Переведення до категорії інвестиційної нерухомості або виключення з даної категорії проводиться тільки при зміні призначення об'єкта, що підтверджується:
      - початком використання нерухомості як нерухомість, зайняту власником, при переведенні з інвестиційної нерухомості в категорію нерухомості, займаної власником;
      - початком реконструкції з метою продажу, при перекладі з переведенні з інвестиційної нерухомості до запасів;
      - завершенням періоду, протягом якого власник займав нерухомість, при переведенні з категорії нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості ; або
      - початком операційної оренди за договором з іншою стороною, при переведенні із запасів до інвестиційної нерухомості.
      Якщо окремий об’єкт інвестиційної нерухомості одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартість такого об’єкту розподіляється пропорційно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
      Зменшення корисності активів
      На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень: справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.
      На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.
      Визнання фінансових інструментів
      Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.
      Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:
      - фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
      - позики та дебіторська заборгованість;
      - інвестиції, що утримуються до погашення; і
      - фінансові активи, що є в наявності для продажу.
      При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.
      Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.
      Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни, встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
      Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
      Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі справедливої вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в прибутках або збитках.
      Позики та дебіторська заборгованість
      Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.
      При первісному визнанні, видані позики обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від відсоткової ставки за виданою позикою. Надалі позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом терміну, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні.
      Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.
      Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід'ємну частину управління грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів.
      Інвестиції, наявні для продажу
      Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.
      При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
      Інвестиції, що утримуються до погашення
      Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будь-який продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до погашення у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери у якості таких що є в наявності для продажу, протягом поточного та двох наступних фінансових років.
      Справедлива вартість
      Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак, для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково вказувати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та / або методів оцінки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
      Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам та інших факторів.
      Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася в цій звітності.
      Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії включають грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання і позики. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.
      Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.
      Непохідні фінансові зобов'язання
      При первісному визнанні фінансові зобов'язання можуть бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні критерії:
      - віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
      - зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань, управління якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої вартості, відповідно до політики управління ризиками;
      - фінансове зобов'язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності.
      Станом на 31 грудня Компанія не мала фінансових зобов'язань, які могли б бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні зобов'язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентні зобов'язання надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період, мають постійну ставку в складі зобов'язань звіту про фінансовий стан. У даному разі відсоткові витрати включають початкові витрати на ведення операції і знижку, що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон, що підлягають виплаті, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
      Знецінення фінансових активів
      На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.
      Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
      Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
      Спочатку Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об'єктивних ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.
      Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
      По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує об'єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
      Фінансові активи, наявні для продажу
      Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і представленого за справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений збиток, переміщений з іншого сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках, представляє собою різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів під знецінення, пов'язаних з тимчасовою вартістю, відображаються як частина процентного доходу.
      Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань
      Фінансові активи
      Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:
      - закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
      - збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без істотних затримок; або
      - передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики і вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.
      У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред'явлена Компанії до оплати.
      Фінансові зобов'язання
      Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання.
      При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період
      Операції в іноземних валютах
      Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. Операції у валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати здійснення операцій. Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за курсами обміну, чинним на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображені у звітності за первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом обміну на дату здійснення операції.
      Протягом звітних періодів, які представлені у даній звітності, Компанії не здійснювала будь-яких операцій в іноземній валюті.
      Грошові кошти та їх еквіваленти
      Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
      Передоплати постачальникам
      Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.
      Запаси
      Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або надлишок запасів.
      Торгова та інша кредиторська заборгованість
      Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.
      Аванси, отримані
      Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.
      Кредити та позики
      Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесі амортизації. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення настає протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.
      Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
      (i) Державний пенсійний план з фіксованими внесками
      Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.
      (iі) Державний пенсійний план з фіксованими виплатами
      Компанія зобов’язана компенсувати державі суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу у шкідливих умовах. Такі умови визначені нормативно-правовими актами України. Такі працівники мають право виходу на пенсії до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні пенсійного віку, визначеного нормативно-правовими актами України.
      Чиста сума цих зобов’язань розраховується шляхом оцінки суми майбутніх виплат, пропорційно стажу роботи зі шкідливими умовами працівника у попередніх та звітному періодах . Сума цих виплат дисконтується для визначення приведеної вартості. Ставка дисконту визначається на основі прибутковості на дату балансу за високоякісним корпоративних облігаціях, терміни, погашення яких співпадають з термінами погашення зобов'язань підприємства. Розрахунок проводиться з використанням методу прогнозуємо умовної одиниці.
      Оренда
      Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом терміну оренди.
      Потенційні зобов'язання
      Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
      Резерви
      Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.
      Визнання доходів
      Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов'язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом Компанії.
      Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:
      - Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар, переходять від Компанії до покупця;
      - Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з права власності, а також реальний контроль над проданими товарами; і
      - Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв'язку з операцією, можуть бути достовірно визначені.
      Чисті фінансові витрати
      Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, пов'язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
      Податок на прибуток
      Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо у складі власного капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.
      Поточний податок
      Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язань по сплаті податку на прибуток за минулі роки.
      Відкладений податок
      Відкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всіх тимчасових різницях на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги в податковому обліку.
      Відкладені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:
      - відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу, або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, а ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і
      - щодо оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі сторнування тимчасової різниці, або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
      Відкладені податкові активи визнаються по всім оподатковуваним тимчасовим різницям та перенесенню на наступні періоди невикористаних податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову різницю що віднімається, а також використовувати податкові збитки, перенесені на наступні періоди , крім випадків, коли:
      - відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і який на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток або збиток; і
      - щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, відкладені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого можна застосувати тимчасову різницю.
      Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про фінансовий стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відкладеного податкового активу. Невизнані раніше відкладені податкові активи переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
      Відкладені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при реалізації активу або погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату звіту про фінансовий стан податкових ставок і положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо у складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не в звіті про сукупні прибутки та збитки. Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і якщо вони відносяться до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.
      4. ОСНОВНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
      Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії визначення оцінок та припущень, що впливають на сума активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звітний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.
      Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені наступним чином:
      • термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;
      • оцінка справедливої вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності;
      • резерв сумнівних боргів;
      • визнання відстрочених податкових активів
      • виплати по пенсійному забезпеченню працівників
      Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
      Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.
      Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.
      Оцінка справедливої вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності
      Компанія повинна періодично, як це встановлено керівництвом, здійснювати переоцінку своїх основних засобів. Такі переоцінки здійснюються незалежними оцінювачами із застосуванням методів оцінки, встановлених Міжнародними стандартами оцінки, такими як: метод обліку за вартістю, метод порівняння (ринковий метод), дохідний метод.
      Крім того основні засоби Компанії аналізуються на предмет виявлення ознак зменшення корисності. При визначенні ознак зменшення корисності, активи, що не генерують незалежні грошові потоки, відносяться до відповідної одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при віднесенні активів, що не генерують незалежні грошові потоки, до відповідних генеруючи одиниць, а також при оцінці термінів та величини відповідних грошових потоків в рамках розрахунку вартості активу у використанні.
      Резерв сумнівних боргів
      Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.
      Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.
      Визнання відстрочених податкових активів
      Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керівництво покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
      Виплати по пенсійному забезпеченню працівників
      Компанія зобов'язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу в шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими актами України, і тому мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні певного віку, визначеного нормативно-правовими актами України. При визначенні сум, які у майбутньому будуть компенсовані державі, існує ряд невизначеностей:
      • скористається працівник правом на достроковий вихід чи ні,
      • суми пенсій на момент виходу працівника на пенсію,
      • зміни в законодавстві України, пов’язані з таким пенсійним забезпеченням.
      При визначенні майбутніх пенсійних виплат, керівництво виходить з тих положень законодавства України, що діють на звітну дату, використовує оціночні дані з урахуванням статистичних даних та покладається на свої професійні судження які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
     
      5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
      За всі попередні звітні періоди, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., Компанія складала свою фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО).
      Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., була вперше підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, як це і зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2012 р. або пізніше.
      При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 1січня 2012 р. - дату переходу Компанії на МСФЗ. Дана Примітка пояснює основні коригування, проведені Компанією при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2012 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., яка була складена відповідно до (НП(С)БО).
      При першому застосуванні МСФЗ, у Компанії не було необхідності в застосуванні винятків з вимог стандартів, які передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
      Звірка капіталу Компанії станом на 31 грудня 2011 р. та 1 січня 2012 р.
      Стаття Звіту про фінансовий стан Код рядка Примітка на 31.12.2011 Коригування капіталу на 01.01.2012
      1 2 3 4 5 6
      I. Необоротні активи
      Нематеріальні активи:
      залишкова вартість 010 144 144
      первісна вартість 011 296 296
      накопичена амортизація 012 152 152
      Незавершені капітальні інвестиції 020
      Основні засоби:
      залишкова вартість 030 16 (7) 23
      первісна вартість 031 159 159
      знос 032 А 143 (7) 136
      Довгострокові фінансові інвестиції:
      Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 045 49644 49644
      інші фінансові інвестиції 045
      Інвестиційна нерухомість
      справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
      первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
      знос інвестиційної нерухомості 057
      Відстрочені податкові активи 060 Б 15 15
      Усього за розділом I 080 49804 22 49826
      II. Оборотні активи
      Виробничі запаси 100 2 2
      Незавершене виробництво 120
      Готова продукція 130
      Товари 140
      Векселі одержані 150
      Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
      чиста реалізаційна вартість 160 327 (31) 296
      первісна вартість 161 327 327
      резерв сумнівних боргів 162 В 31 31
      Дебіторська заборгованість за розрахунками:
      за виданими авансами 180
      Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 4
      Поточні фінансові інвестиції 220
      Грошові кошти та їх еквіваленти:
      в національній валюті 230 19 19
      в іноземній валюті 240
      Інші оборотні активи 250
      Усього за розділом II 260 352 (31) 321
      Витрати майбутніх періодів ІІІ 270 2 2
      Баланс 280 50158 (9) 50149
      I. Власний капітал
      Статутний капітал 300 50000 50000
      Інший додатковий капітал 330
      Резервний капітал 340
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 А,Б,В 18 (7) 11
      Усього за розділом I 380 50018 (7) 50011
      II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
      Забезпечення виплат персоналу 400
      Інші забезпечення 410
      Усього за розділом II 430
      III. Довгострокові зобов'язання
      Відстрочені податкові зобов'язання 460 Б 2 (2) 0
      Інші довгострокові зобов'язання 470
      Усього за розділом III 480 Б 2 (2) 0
      IV. Поточні зобов'язання
      Короткострокові кредити банків 500
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 131 131
      Поточні зобов'язання за розрахунками:
      з одержаних авансів 540
      з бюджетом 550 3 3
      з позабюджетних платежів 560
      зі страхуванням 570 1 1
      з оплати праці 580 3 3
      Інші поточні зобов'язання 610
      Усього за розділом IV 620 138 138
      Баланс 640 50158 (9) 50149
     
      А. У попередні звітні періоди (до 01.01.2012 р.) Компанія нараховувала амортизацію основних засобів з використанням методів, що відповідають вимогам МСФЗ. На дату переходу було проведено перевірка, та були знайдені відхилення зносу, що були зайво нараховані на наступний місяць на основні засоби, що були вилучені та передані по акту до розподільчого балансу. За результатами перерахунку були скориговані статті Звіту про фінансовий стан:
      Основні засоби: Код Сума
      коригування
      знос 032 А (7)
      Коригування проведене шляхом збільшення статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 7 тис. грн.
      Б. За результатами попередніх звітних періодів, звітність за які складена згідно НП(С)БО, Фінансовий результат та бази розрахунків відстрочених податкових активів та зобов’язань з податку на прибуток відрізнялись від баз, які утворились при переході на МСФЗ. У результаті перерахунку на 01.01.2012р. були скориговані статті Звіту про фінансовий стан:
      Стаття Код Сума коригування
      Відстрочені податкові активи 060 15
      Відстрочені податкові зобов'язання 460 (2)
      Коригування проведене шляхом збільшення статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 13 тис. грн.
      В. У звітності, складеній згідно НП(С)БО на 31.12.2012р., дебіторська заборгованість була представлена без урахування резерву сумнівних боргів (РСБ). При переході на МСФЗ, керівництво Компанії провело аналіз платоспроможності дебіторів на індивідуальній основі. За результатами аналізу було сформовано РСБ та зменшено наступні статті Звіту про фінансовий стан:
      Стаття Код Сума коригування
      Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (РСБ) 162 (31)
      Коригування проведене шляхом зменшення статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (350) на суму 31 тис. грн.
      6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
      Рух нематеріальних активів за рік, що скінчився 31 грудня, був наступним:
      Право власності на програмне забезпечення та комп’ютерні програми Ліцензії Всього
      Первісна вартість
      на 01.01.2012 р. 287 9 296
      за 2012 р.
      Надійшло
      Вибуло
      на 31.12.2012 р. 287 9 296
      Знос
      на 01.01.2012 р. 149 3 152
      за 2012 р.
      Нараховано 8 1 9
      Вибуло
      на 31.12.2012 р. 157 4 161
      Балансова вартість:
      на 01.01.2012 р. 140 4 144
      на 31.12.2012 р. 130 5 135
      Право власності на програмне забезпечення включають технічні розробки, які використовуються Компанією для забезпечення автоматизацій робочих процесів компаній та для забезпечення організації проведенні торгів на фондовій біржі. Компанія не проводила переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних активів у зв’язку з відсутністю активного ринку на подібні активи та відсутністю постійних замовлень на продукцію Компанії для розрахунку майбутніх грошових потоків.
      7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
      Рух основних засобів за рік, що скінчився 31 грудня, був наступним:
      Офісні меблі та обладнання Інші Всього
      Первісна вартість
      на 01.01.2012 р. 8 151 159
      за 2012 р.
      Надійшло 13 13
      Вибуло
      на 31.12.2012 р. 8 164 172
      Знос
      на 01.01.2012 р. 8 128 136
      за 2012 р.
      Нараховано 15 15
      Вибуло
      на 31.12.2012 р. 143 151
      Балансова вартість:
      на 01.01.2012 р. 23 23
      на 31.12.2012 р. 21 21
      Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво Компанії дійшло висновку, що справедлива вартість об’єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.
      Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість яких рівна нулю, та які продовжують експлуатуватися на 31 грудня 2012 року складає 60 тис. грн.
      Основні засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2012 відсутні.
      На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Компанією.
      8. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
      Станом на 31 грудня довгострокові фінансові інвестиції включають частки в статутному капіталі українських підприємств та призначені для здобуття вигоди в результаті діяльності об'єкту інвестування:
      2012 2011
      Біт Продакшн ТОВ 27733 27733
      Ріал Істейт Інвестмент ТОВ 4956
      Юніверсал Секьюрітіз ТОВ 16955 16955
      Разом 44688 49644
      Компанія утримує довгострокові фінансові інвестиції з невизначеним терміном по методу участі у капіталі.
      9. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ
      Станом на 31 грудня виробничі запаси включають:
      2012 2011
      Малоцінні та швидкозношувані предмети 2 2
      Запчастини - -
      Інші - -
      Разом 2 2
      10. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
      Торгова дебіторська заборгованість включає заборгованість за послуг з організації проведення торгів за продані продукцію й товари, та надані послуги, які на звітну дату не були оплачені. Керівництво визначає резерв під знецінення дебіторської заборгованості на основі ідентифікації конкретного покупця, тенденцій платежів, подальших надходжень та розрахунків й аналізу очікуваних майбутніх грошових потоків.
      Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення торгової дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):
      2012 2011
      до 3-х місяців 61 -
      від 3-х місяців до року 273 166
      більше року 27 161
      Разом 361 327
      Керівництво Компанії вважає, що торгова дебіторська заборгованість Компанії буде погашена шляхом отримання грошових коштів та балансова вартість торгової дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.
      11. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТУ
      Дебіторська заборгованість бюджету включає аванси з податків, які в наступних звітних періодах Компанія має намір урахувати при розрахунках по зобов’язаннях перед бюджетом з відповідних податкових платежів.
      Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість бюджету з податків та зборів відсутня.
      12. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
      Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включає:
      2012 2011
      По операціях з фінансовими інвестиціями 4959 -
      Інші - 4
      Резерв сумнівних боргів - -
      Разом 4959 4
     
     
      Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення іншої дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів:
      2012 2011
      до 3-х місяців 4959 4
      від 3-х місяців до року
      більше року
      Разом 4959 4
      13. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
      Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків:
      2012 2011
      Українські гривні 24 19
      Долари США
      Разом 24 19
      14. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
      Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рр. статутний капітал Компанії становив 50000 (П’ятдесят мільйонів) гривень. Він поділяється на 5 000 000 000 (П’ять мільярдів) акцій, кожна номінальною вартістю 0,01 грн.(одна) копійка. Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.
      Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються та затверджуються на щорічних загальних зборах акціонерів. За результатами діяльності за роки, що скінчились 31 грудня 2012 та 31 грудня 2011 рр., Компанія не оголошувала дивіденди до виплати.
      Структура акціонерів Компанії станом на 31 грудня є наступною:
      2012 2011
      Кількість акцій, шт. % Кількість акцій, шт. %
      Акціонери, що володіють пакетом більш ніж 5 %
      ПАТ « Дом-Інвест» 4735437811 94,7088 4386884882 87,7377
      Всього 4735437811 94,7088 4386884882 87,7377
      Акціонери, що володіють пакетом менш ніж 5 % 264562189 5,2912 613115118 12,2623
      Разом 5000000000 100 5000000000 100
     
      Прибуток на акцію за рік, що закінчився 31 грудня є наступним:
      2012
      Кількість акцій на 31 грудня, шт. 5000000000
      Прибуток (збиток) на одну акцію, грн. 0,00001
      Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались.
      15. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
      Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводиться шляхом щорічних відрахувань не менш ніж 5 % відсотків з прибутку підприємств.
      16. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ
      Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.
      Забезпечення виплат невикористаних відпусток у 2012 році сформовано не було у зв’язку з несуттєвістю розрахункової суми забезпечення.
     
      17. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ТА З ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ПЛАТЕЖІВ
      Станом на 31 грудня поточні зобов'язання перед бюджетом та з позабюджетних платежів включають:
      2012 2011
      Зобов’язання перед бюджетом
      Податок на прибуток 3 2
      Інші податки 1 1
      Всього 4 3
      Зобов’язання по позабюджетним платежам
      Пенсійний фонд України 1 1
      Інші соціальні внески - -
      Всього 1 1
      Разом 5 4
      18. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
      Станом на 31 грудня інші поточні зобов'язання включають:
      2012 2011
      Кредиторська заборгованість перед постачальниками, передана банкам за договорами факторингу - -
      Інші 15 -
      Разом 15 -
      19. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
      За рік, що скінчився 31 грудня, доходи від основних операцій за категоріями включають:
      2012
      Продаж готової продукції (послуг) 1051
      Інші доходи 49692
      Надання послуг оренди
      Компенсація вартості енергоносіїв, наданих орендарям
      Разом 50743
      Аналіз виручки за географічним розташуванням замовників:
      2012
      Україна 50743
      Країни СНД
      Разом 50743
      Протягом звітного періоду діяльність з країн СНД не відбувалась.
      20. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
      За рік, що скінчився 31 грудня 2012 року витрати, пов’язані з надання послуг Компанією відображені як адміністративні витрати.
      21. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
      За рік, що скінчився 31 грудня, адміністративні витрати включають:
      2012
      Оплата праці та відрахування у соціальні фонди 182
      Податки 28
      Амортизація 25
      Інші 802
      Разом 1037
      22. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
      За рік, що скінчився 31 грудня, інші операційні прибутки та збитки (нетто) включають:
      2012
      Інші операційні прибутки
      Отримані штрафи -
      Прибуток від продажу виробничих запасів -
      Інші операційні прибутки -
      Всього інших операційних прибутків -
      Інші операційні збитки
      Втрати від знецінення виробничих запасів -
      Визнані штрафи та пені 6
      Збитки від курсових різниць -
      Відрахування на утримання холдингової компанії (Примітка___) -
      Інші 4
      Всього інших операційних збитків 10
      Разом (10)
     
      Інші операційні прибутки відсутні. Збитки включають витрати на штрафи, та витрати на сумнівні та безнадійні борги.
      23. ІНШІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
      За рік, що скінчився 31 грудня, інші прибутки включають:
      2012
      Прибутки від продажу фінансових інвестицій
      Дохід від продажу 49692
      Собівартість продажу 49647
      Всього 45
      Прибутки від продажу основних засобів
      Дохід від продажу -
      Собівартість продажу -
      Всього -
      Разом 45
      24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
      Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:
      З 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 21%
      З 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 19%
     
      Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня, включають:
      2012
      Поточний податок 10
      Відстрочений податок 11
      Разом 21
      Узгодження діючої ставки оподаткування за рік, що скінчився 31 грудня, було наступним:
      2012 %
      Прибуток до оподаткування 43 100%
      Податок на прибуток згідно діючої ставки 8 19%
      Податковий ефект від:
      Статей, що не підлягають оподаткуванню (не включаються до валових витрат): 13 29,6%
      Обліковуються через інші сукупні прибутки та збитки (капітал)
      Зміни ставки податку
      Ефективний податок на прибуток 21 (48,6%)
      Компоненти постійних податкових різниць за рік, що скінчився 31 грудня, включають:
      2012
      Постійні податкові різниці, (рах. 94) 7
      Сума податкового кредиту, що не включена до декларації 4
      Амортизація модуля 1
      Інші 1
      Разом 13
      Складові тимчасових різниць з податку на прибуток, станом на 31 грудня включали:
      2012 2011
      Відстрочені податкові активи
      Основні засоби 3 1
      Нематеріальні активи 1 -
      Інше (не відображено в податкових витратах) - 17
      Запаси - -
      Резерв сумнівної дебіторської заборгованості - -
      Всього 4 18
     
      Відстрочені податкові зобов’язання
      Основні засоби - -
      Нематеріальні активи - (3)
      Всього - (3)
      Чиста позиція по відстроченому податку 4 15
     
      Податковий вплив зміни основних тимчасових різниць, що тягнуть за собою виникнення відстрочених податкових активів і зобов'язань за рік, що скінчився 31 грудня, був наступним:
      2012
      Відстрочені податкові активи
      Основні засоби 2
      Нематеріальні активи 1
      Інше (не відображено в податкових витратах) (17)
      Запаси -
      Резерв сумнівної дебіторської заборгованості -
      Всього (14)
      Відстрочені податкові зобов’язання
      Основні засоби -
      Нематеріальні активи 3
      Всього 3
      Чиста позиція по відстроченому податку (11)
      25. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
      У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.
      Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними сторонами.
      Пов’язаними сторонами Компанії виступає ПАТ «ДОМ ІНВЕСТ», якій належить 94,71% акцій Компанії. Відносини з пов’язаними сторонами, з якими Компанія проводила значні угоди протягом року що закінчився 31 грудня не існують.
      26. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
      Податкова система
      На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
      1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.
      Юридичні зобов'язання
      В ході звичайної діяльності Компанія не має справу з судовими позовами і претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які є наслідком таких позовів або претензій, у разі виникнення такої відповідальності, понад вже визнаною у фінансовій звітності, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.
      27. ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
      Чинники фінансових ризиків
      Основні фінансові зобов'язання Компанії включають позики і торгову кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов'язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад: торгову дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності Компанії.
      Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.
      В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.
     
      Управління капіталом
      Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
     
      Валютний ризик
      Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансових інструментів коливатиметься із-за зміни курсів обміну. За рік 2012 року курс ЄВРО коливався в коридорі, нижня межа якого становила 9.662738 грн./ЄВРО, а верхня – 10.745306 грн./ЄВРО.
     
     
     
     
     

 

      Факти відсутні. Вчинялись правочини на суму , яка погоджена Загальними зборами.

 

      Відсутні.

 

      Пов’язаними сторонами Компанії виступає ПрАТ «ДОМ ІНВЕСТ», якій належить 94,71% акцій Компанії. Відносини з пов’язаними сторонами, з якими Компанія проводила значні угоди протягом року що закінчився 31 грудня не існують.

 

      Рекомендацій (вимог) щодо аудиторсього висновку з боку органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг не було.

 

      Окремого аудитора у НР немає. Протягом року затверджено аудитора:
      Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
      Код ЄДРПОУ 35281710
      Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
      Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
     
      Керівник з аудиту Іонова Олена Вікторівна
      Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.
      Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
     
      Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 91-2012-А від 20.12.2012р.
      Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення аудиту – 03.01.2013р.;
      Закінчення проведення аудиту – 11.02.2013р.

 

      6 років

 

      Протягом 2 років.

 

      Інші аудиторські послуги не надавались

 

      Випадки конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора відсутні.

 

      за 2008р. - Аудиторська фiрма "Респект Днiпро"
      за 2009р. - ТОВ АФ "АФК-ЦЕНТР"
      за 2010р. - ТОВ "АФ"Концепт Аудит"
      за 2011р.- ТОВ АФ "АленАудит"
      за 2012р. - ТОВ АФ "АленАудит"

 

      Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фіннасових послуг не було.

 

      Всі спори і розбіжності, що виникають між фінансовою установою та споживачами фінансових послуг вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Під час надання інформації клієнтам ПАТ "ФБ "Перспектива" дотримується виог законодавтсва про захист прав споживачів. У випадку недосягнення згоди між фінансовою установою та споживачем фінансових послуг шляхом переговорів, він вирушується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавтсва в Україні.

 

      Уповноваженою особою розглядати скарги є директор Товариства Шишков Станіслав Євгенійович.

 

      Скарги стосовно надання ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" фінансових послуг протягом звітного року не надходило.

 

      Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг ПАТ "ФБ Перспектива" не було.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
ProEmitent.INFO